Ro-innleachd Slàinte Inntinn agus Sunnd

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach do cho-chomhairleachadh Riaghaltas na h-Alba air Ro-innleachd ùr air Slàinte is Sunnd.

Tha am freagairt a’ toirt a-steach na puingean a leanas:

“Tha sinn ag aontachadh leis an t-sealladh “Slàinte inntinn agus sunnd nas fheàrr dhan a h-uile” a thathar a’ moladh. Tha “dhan a h-uile” a’ ciallachadh gum bu chòir dhan t-sealladh agus an Ro-innleachd a bhith in-ghabhalach. Mar sin, bhiodh am pàipear Ro-innleachd deireannach a’ faighinn buannachd mhòr bho iomradh sònraichte air a’ Ghàidhlig agus mar a chuireas i ri slàinte inntinn agus sunnd.”

“Tha cànan agus cultar a’ cruthachadh fhèin-mhiadh, a’ brosnachadh fhèin-mhisneachd, a’ mìneachadh fhèin-aithne agus a’ leasachadh maitheas na beatha. Tha a’ Ghàidhlig na pàirt de dhualchas na h-Alba. Tha i a’ meudachadh sunnd airson luchd-cleachdaidh, luchd-ionnsachaidh agus luchd-taic na Gàidhlig. Tha a’ Ghàidhlig a’ cur ris, ann an dòigh dheimhinneach, na bhios na daoine seo a’ smaointinn agus a’ faireachdainn mu dheidhinn am beathannan.”

Gheibhear am freagairt slàn an seo.