Freagairt air Co-chomhairleachadh: Ro-innleachd Turasachd Chunntasach agus Margaideachd Alba a Deas 2023

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dha cho-chomhairleachadh poblach Ro-innleachd Turasachd Chunntasach agus Margaideachd Alba a Deas 2023 le Comhairle Chrìochan na h-Alba.  Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ freagairt ris a’ cho-chomhairleachadh seo a chionn ’s gu bheil sinn ag iarraidh gum bithear a’ beachdachadh air Gàidhlig a ghabhail a-steach mar stòras turasachd anns an ro-innleachd. Mar sin, tha comas aig Gàidhlig a bhith a’ cur ri dualchas agus cultar mar phrìomh fheartan-reic airson na roinne Alba a Deas.

Mar a chithear san ro-ràdh againn, tha àireamh a tha a’ fàs de luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus luchd-tadhail bho thall-thairis aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig. Sheall rannsachadh VisitScotland gun robh, bho 2018 gu 2021, àrdachadh de 72% anns an àireimh de luchd-cleachdaidh VisitScotland.com a thadhail air susbaint a bha co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig.

Lorgair am freagairt slàn an-seo.