Seirbheis Aiseagan a tha Nuadh is Seasmhach do dh’Alba – Freagairt bho Bhòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach gu co-chomhairleachadh Pàrlamaid na h-Alba air Seirbheis Aiseagan a tha Nuadh agus Seasmhach do dh’Alba.

Seo cuid de na puingean a chaidh a thogail san fhreagairt:

“Tha sinn ag aithneachadh gu bheil dòigh-obrach iomlanach a dhìth airson coimhearsnachdan eileanach seasmhach agus mar sin airson a bhith a’ gleidheadh a’ chànain.”

“Tha seirbheis aiseig ùr-nodha agus seasmhach do dh’eileanan na h-Alba air leth fhèin cudromach ann a bhith a’ cumail suas coimhearsnachdan Ghàidhlig eileanach, agus ann a bhith a’ gleidheadh a’ chànain agus a’ chultair.”

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.