Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba Plana Ro-innleachdail 2022-25 – Freagairt Bhòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach don cho-chomhairle – Plana Ro-innleachdail Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba 2022-25. Chaidh grunn phuingean is mholaidhean a thogail, nam measg:

Tha sinn a’ moladh gum bi am Plana Gàidhlig agaibh air a ghabhail a-steach anns an liosta agaibh den “Ro-innleachdan/Planaichean Làithreach SFRS a chuidicheas sinn anns na builean ro-innleachdail againn a choileanadh”. 

Bu chòir gum bi iomradh ann an seo air Plana Gàidhlig SFRS fhèin agus gu bheil dleastanasan ann a thaobh na Gàidhlig. Bu chòir don theacsa cuideachd a ràdh gu bheil am Plana Gàidhlig a’ toirt iomradh air “A’ brosnachadh trusadh luchd-labhairt na Gàidhlig gus dèanamh cinnteach gu bheil an cànan nas faicsinneach agus air a chleachdadh tuilleadh san àite obrach agus gun dèan seo cinnteach gu bheil SFRS “a’ toirt dealbh air coimhearsnachdan na h-Alba san latha an-diugh”.

Gheibhear tuilleadh freagairtean air co-chomhairlichean poblach an seo.