Tabhartasan Foghlaim Gàidhlig 2019/20 fosgailte

Picture: A blurred image of a person addressing standing in front of a room of people

Tha sgeama Tabhartasan Foghlaim Gàidhlig 2019/20 aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte an-dràsta.

Chaidh an sgeama seo a stèidheachadh gus taic a thoirt do dhaoine a tha ag obair a dh’ionnsaigh dreuchd mar neach-teagaisg Gàidhlig agus taic a thoirt do thidsearan foghlam tro mheadhan na Gàidhlig gus nas sgilean aca a leasachadh.

Gabhar beachd air iarrtasan airson am bliadhna acadaimigich 2019/20 bho Oileanaich a tha a’ dèanamh PGDE ann am Foghlam Gàidhlig (airson ìre Bun-sgoile agus Àrd-sgoile – an dà chuid Gàidhlig mar chuspair agus cuspairean tron Ghàidhlig), oileanaich a tha a’ dèanamh Fo-cheum ann am Foghlam Gàidhlig, oileanaich a tha a’ dèanamh HNC no HND ann an tràth-bhliadhnaichean no cùram-chloinne na Gàidhlig. Thèid beachdachadh air iarrtasan bho Luchd-teagaisg a tha ann an dreuchd co-cheangailte ri foghlam tron Ghàidhlig a tha airson cùrsa a dhèanamh gus na sgilean aca a leasachadh no luchd-teagaisg le teisteanas a tha airson na sgilean aca leasachadh gus gluasad gu foghlam tron Ghàidhlig

Tadhail air na duilleagan maoineachaidh againn airson tuilleadh stiùiridh agus fiosrachaidh mu iarrtasan.

Fiosrachadh as ùire: Tha an t-àm airson iarrtasan a chur a-steach airson an sgeama maoineachaidh seo air a dhol seachad.