Tabhartasan Foghlaim Gàidhlig 2019/20 fosgailte

Tha sgeama Tabhartasan Foghlaim Gàidhlig 2019/20 aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte an-dràsta.

Chaidh an sgeama seo a stèidheachadh gus taic a thoirt do dhaoine a tha ag obair a dh’ionnsaigh dreuchd mar neach-teagaisg Gàidhlig agus taic a thoirt do thidsearan foghlam tro mheadhan na Gàidhlig gus nas sgilean aca a leasachadh.

Gabhar beachd air iarrtasan airson am bliadhna acadaimigich 2019/20 bho Oileanaich a tha a’ dèanamh PGDE ann am Foghlam Gàidhlig (airson ìre Bun-sgoile agus Àrd-sgoile – an dà chuid Gàidhlig mar chuspair agus cuspairean tron Ghàidhlig), oileanaich a tha a’ dèanamh Fo-cheum ann am Foghlam Gàidhlig, oileanaich a tha a’ dèanamh HNC no HND ann an tràth-bhliadhnaichean no cùram-chloinne na Gàidhlig. Thèid beachdachadh air iarrtasan bho Luchd-teagaisg a tha ann an dreuchd co-cheangailte ri foghlam tron Ghàidhlig a tha airson cùrsa a dhèanamh gus na sgilean aca a leasachadh no luchd-teagaisg le teisteanas a tha airson na sgilean aca leasachadh gus gluasad gu foghlam tron Ghàidhlig

Tadhail air na duilleagan maoineachaidh againn airson tuilleadh stiùiridh agus fiosrachaidh mu iarrtasan.

Feumaidh iarrtasan a bhith a-staigh ro 3f Dihaoine 6 Sultain 2019 agus cha tèid gabhail ri iarrtasan a thig a-staigh an dèidh sin.

Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios gu: tabhartas@gaidhlig.scot