Tachartas Foghlam tron Ghàidhlig ann am Peairt

Picture: Jim Whannel, Director of Education, standing in front of a room full of seated teachers at round tables, with a large whiteboard projected behind him, showing some graphs

Thèid tachartas sònraichte mu dheidhinn Foghlam tron Ghàidhlig (FtG) a chumail ann am Peairt gus bruidhinn air adhartas le Foghlam Gàidhlig

Bidh mu 45 luchd-foghlaim bho air feadh Alba a’ gabhail pàirt ann an tachartas fad-latha air Dihaoine 1 Màrt 2019 gus plana gnìomh ùr a dhealbh airson foghlam Gàidhlig ann an Alba.

Tha Bòrd na Gàidhlig, ann an co-bhuinn ri Foghlam Alba, Riaghaltas na h-Alba, agus Ùghdarras Theisteanas na h-Alba (SQA), air iarraidh air riochdairean bho ùghdarrasan ionadail, tidsearan nam measg, tighinn gu tachartas aig Ionad Cho-labhairtean Battleby ann am Peairt.

Cuideachd am measg nan daoine a bhios an làthair bidh riochdairean bho ionadan a bhios a’ toirt seachad foghlam adhartach is àrd-ìre, agus riochdairean bho na sia sgoiltean Gàidhlig ann an Alba, a tha stèidhichte ann an Glaschu, Dùn Èideann, Inbhir Nis, Loch Abar agus Port Rìgh. Air an latha, bidh cothrom aig daoine pàirt a ghabhail ann an còmhraidhean mionaideach mu mar a ghabhas an Curraicealam FtG airson ÀS4-ÀS6 a dhealbh san ùine air thoiseach agus mu mar a ghabhas frithealadh air an leudachadh a tha a’ tighinn air foghlam na Gàidhlig.

Air an latha – a thèid fhosgladh le facal bho Jim Whannel, Cathraiche Comataidh Ionnsachaidh Bhòrd na Gàidhlig – thèid bùithtean-obrach is pannalan-deasbaid a chumail, agus an lùib nan còmhraidhean sin bidh cothrom aig daoine cluinntinn bho na sgoiltean a tha a’ dealbh is a’ leasachadh nan àrd-ìrean den churraicealam àrd-sgoile aca.

Aig a’ cheann thall, ’s e a tha san amharc leis an tachartas seo, plana gnìomh a dhealbh leis na ceumannan a thèid a ghabhail gus an curraicealam a thoirt air adhart. Bithear cuideachd a’ toirt sùil air slighean dreuchdail do luchd-obrach a tha an sàs ann am foghlam tron Ghàidhlig.

Thuirt Jim Whannel: “Tha e a’ toirt toileachas mòr dhomh an tachartas sònraichte seo fhosgladh a bhios a’ coimhead air an t-slighe air adhart airson Foghlam Àrd-sgoile FtG. Tha mi gu sònraichte toilichte agus tha e na adhbhar misneachd dhomh gu bheil e gu bhith mar phàirt cudromach den tachartas gum bi prìomh luchd-foghlaim a’ cruinneachadh gus plana èifeachdach a dhealbh leis na ceumannan a tha a dhìth gus tuilleadh adhartais a dhèanamh. Tha e glè chudromach, ma tha a leithid a dh’adhartas gu bhith ann, gun iarrar comhairle is stiùireadh bho thidsearan is luchd-stiùiridh nan ùghdarrasan ionadail gus am plana ùr a chruthachadh.

“Tha Ministear na Gàidhlig, Iain Swinney BPA, air a bhith air ceann na h-iomairt, Adhartas nas Luaithe, a tha air buidhnean nàiseanta a thoirt còmhla airson tuilleadh adhartais a dhèanamh thar dhiofar raointean mar thaic dhan Ghàidhlig agus tha sinn a’ dèanamh toileachas mòr ris an iomairt ùir seo airson FtG aig ìre na h-àrd-sgoil. Tha barrachd is barrachd phàrantan is daoine òga air feadh Alba a’ togail ùidh ann am foghlam tron Ghàidhlig agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ leudachadh air an àireamh dhaoine ann am FtG aig ìre na h-àrd-sgoile, agus sinn a’ dèanamh cinnteach gu bheil an seòrsa foghlaim sin a’ cur ris an adhartas a tha sinn a’ faicinn air feadh Roinn an Fhoghlaim ann an Alba.”

Thuirt Gillian Chaimbeul-Thow, Cathraiche Lìonra nan Ùghdarrasan Ionadail Gàidhlig (LUIG): “Tha e gu h-àraidh freagarrach gu bheil an tachartas seo, a tha ag amas air cur ris an taghadh de chuspairean a gheibhear, ga chumail aig an aon àm ’s a bhios Comataidh Foghlaim is Sgilean Pàrlamaid na h-Alba a’ gabhail fianais air na roghainnean a gheibhear sa churraicealam a thaobh chuspairean. Bidh na còmhraidhean a bhios againn glè fheumail do dh’ùghdarrasan ionadail, gu h-àraidh air sàillibh gum bi A’ Togail Feachd-obrach Òg mar phàirt de ghnothaichean an latha.”

Thuirt Jane Renton, Leas-Stiùiriche, Foghlam Alba: “Tha e na thoileachas dhuinn a bhith a’ gabhail pàirt sa cho-labhairt Dihaoine. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ bruidhinn air mar a ghabhas na h-àrd-ìrean de dh’Fhoghlam tron Ghàidhlig a leasachadh feuch am faigh daoine òga buannachdan bho ionnsachadh ùidheil is brìoghmhor thar gach taobh den churraicealam agus feuch an ruig iad na h-ìrean-coileanaidh as àirde as urrainn dhaibh.”

Thuirt Raibeart Quinn, Ceann Theisteanasan – Beurla, Nuadh-chànanan agus Gnothachas aig Ùghdarras Theisteanas na h-Alba: “Tha e fìor chudromach gum faigh sgoilearan, a fhuair foghlam tron Ghàidhlig air feadh an fhoghlaim fharsaing choitchinn aca sa bhun-sgoil agus sa chiad trì bliadhna san àrd-sgoil, làn chothrom air foghlam tron Ghàidhlig aig na h-àrd-ìrean – ÀS4 gu ÀS6. Às aonais leantalachd mar sin nan cuid foghlaim, cha tèid na sgilean cànain aca a dhaingneachadh mar a bu chòir. Tha an SQA a’ cur a làn thaic ri plana nàiseanta aonaichte a nì cinnteach gun tachair seo.”