Tional Ealain na Gàidhlig

Graphic: Gaelic Arts logo. Text reads 'Gaelic Arts'

Thèid Tional Ealain na Gàidhlig air adhart air Diardaoin 28mh Màrt 2019 aig An t-Ionad Pìobaireachd Nàiseanta ann an Glaschu. Bidh cothrom do luchd-ealain is buidhnean cultarach conaltradh a dhèanamh còmhla agus bidh panailean/seiseanan ann tron latha le na cuspairean na leanas:-

– Fios as ùr bho Fhòram Ro-innleachdail Nàiseanta nan Ealain Gàidhlig

– Mòr-ionadan

– An t-Àite-obrach Gàidhlig agus Leasachadh Sgilean

– A’ Togail Misneachd tro na h-Ealain

– A’ Co-roinn Fiosrachaidh mu dheidhinn Phròiseactan

– Lìonraidhean

Tha fàilte ron a h-uile duine is buidheann aig a bheil ùidh ann an ealain Ghàidhlig.

Clàraich an seo.

Fios: 9:30m-10:00m Clàrachadh agus Teatha is Cofaidh

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security