Thèid dàta poblach air Foghlam Gàidhlig fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig gach samhradh.