Naidheachdan

Ball ùr air Ainmeachadh gu Bòrd na Gàidhlig

Tha Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, Ms Somerville, air a chuir an cèill an-diugh (26 Cèitean 2021) gun deach Dòmhnall MacAoidh ainmeachadh mar Bhall de Bhòrd na Gàidhlig. BALL Rugadh agus thogadh Dòmhnall MacAoidh air Eilean Leòdhais agus a’ Ghàidhlig aige bhon thùs. Às deidh trèanadh mar Einnseanair Mheacanaigeach dh’obraich e ann an […]

28/05/2021

Barrachd >

An t-Àrd Ollamh Coinneach MacFhionghain

Tha Bòrd na Gàidhlig duilich a chluinntinn gun do chaochail an t-Àrd Ollamh Coinneach MacFhionghain aig aois 88. Bha Coinneach air a’ bhòrd-stiùiridh aig Bòrd na Gàidhlig (Alba) eadar 2003 agus 2006.  Nuair, anns a’ Ghearran 2006, a steidhicheadh Bòrd na Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, lean Coinneach na Bhall air Bòrd na […]

25/05/2021

Barrachd >

Co-chomhairle mu leasachadh na Gàidhlig san àm ri teachd

Bòrd na Gàidhlig a’ cur co-chomhairle air dòigh mu leasachadh na Gàidhlig san àm ri teachd Tha Bòrd na Gàidhlig a’ toirt cuireadh do choimhearsnachdan a bhith a’ co-obrachadh leotha gus an ath Phlana Nàiseanta Gàidhlig a chruthachadh agus iad a’ cur sreath de choinneamhan poblach air dòigh. Cumaidh a’ bhuidheann phoblach còig seiseanan mun […]

24/05/2021

Barrachd >