An t-Àrd Ollamh Coinneach MacFhionghain

Tha Bòrd na Gàidhlig duilich a chluinntinn gun do chaochail an t-Àrd Ollamh Coinneach MacFhionghain aig aois 88.

Bha Coinneach air a’ bhòrd-stiùiridh aig Bòrd na Gàidhlig (Alba) eadar 2003 agus 2006.  Nuair, anns a’ Ghearran 2006, a steidhicheadh Bòrd na Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, lean Coinneach na Bhall air Bòrd na Gàidhlig gu ruige 2014.

Bha e aithnichte gu sònraichte airson an rannsachaidh is foillseachaidh a rinn e fad còrr air dà fhichead bliadhna air sòiseo-chànanachas, gu sònraichte mun a’ Ghàidhlig, toraidhean nan cunntasan-sluaigh, mion-chànain eile agus planadh cànain.

Bidh Bòrd na Gàidhlig gu brath taingeil dha Coinneach airson an eòlais is an taice a thug e dhan bhuidhinn is dhan Ghàidhlig fad iomadh bhliadhna.  Tha sinn a’ cur co-fhaireachdainn dhan teaghlach aige.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security