Aithisgean Rannsachaidh

‘S ann tro aithisgean a chithear toradh an rannsachaidh a thèid a dhèanamh air cor na Gàidhlig is a coimhearsnachd cànain. Tha a leithid de rannsachadh ga dhèanamh le grunn bhuidhnean is dhaoine agus nochdaidh na h‑aithisgean aca ann an diofar leabhraichean is irisleabhraichean is eile. Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur taic ri cuid de phròiseactan rannsachaidh aig càch, agus ma tha beàrn san eòlas faodaidh BnG fhèin rannsachadh iarraidh tro choimisean. Gheibhear na h‑aithisgean san robh BnG an sàs an seo.

2022

Dean et al 2022 Beachdan a’ Phobaill

Dean et al 2022 Beachdan a’ Phobaill (Geàrr-chunntas Gàidhlig)

Dean et al 2022 Beachdan a’ Phobaill (Geàrr-chunntas Beurla)

Dean et al 2022 Beachdan a’ Phobaill (Aithisg Theicnigeach)

Chamber et al 2022 Eaconamaidh Gàidhlig Ghlaschu

Chambers et al 2022 Eaconamaidh Gàidhlig Ghlaschu (Fios-dhealbh Gàidhlig)

Chambers et al 2022 Eacomamaidh Gàidhlig Ghlaschu (Geàrr-chunntas Gàidhlig)

2021

Dickson et al 2021 Lorgachadh dà-litearrachd

2020

Garraffa et al. 2020 Cognatas & dà-chànanas

O’Rourke et al. 2020 Sgoiltean co-làraich

2019

Soillse 2019 Measadh LEACAG

2017

Young 2017 Susbaint dhidseatach

Jones et al. 2017 Buaidh a’ Phlana Nàiseanta

2016

Rothach et al. 2016 Coimhearsnachd & Cunntas 

Young 2016 Taic Phàrantan FtG

2015

MacLeod et al. 2015 Lìbhrigeadh Gàidhlig do dh’Inbhich tro Ùlpan

Carter 2015 Gàidhlig ann an Eadar-mhìneachadh 

VisitScotland 2015 Suirbhidh tadhail (ùraichte 2016)

2014

Ó Maolalaigh et al. 2014 Planadh corpais

DC Research et al. 2014 Gàidhlig mar so-mhaoin

2013

CIS 2013 Eadar-mhìneachadh Tadhail

Dunn 2013 Àrdachadh àireamhan FtG 

FEScott 2013 Iarrtas airson FtG

McPake et al. 2013 Gàidhlig do thidsearan

O’Hanlon et al. 2013 Beachdan a’ phobaill

Puzey et al. 2013 Aithne Corporra Dà-chànanach

Munro et al. 2013 CPD obair choimhearsnachd

2012

Galloway 2012 Coimeas air Taic do Phàrantan ann an Sgoiltean far a bheil Ionnsachadh tro Mhion-chànan

Jones & Wilson 2012 Bogadh sgoile     

Jones & Wilson 2012 (Geàrr-aithisg Ghàidhlig agus Beurla)

Mac an Tàilleir 2012 Sgèilichean Fileantachd

REC 2012 Lèir-sgrùdadh dreuchdan

Milligan et al. 2012 ITE & CPD partnership

2011

Chalmers et al. 2011 Beachd nam meadhanan

Galloway 2011 Cothroman airson Geamannan Eileagtronaigeach a Thionndadh gu Gàidhlig

Seotal 2011 Briathran catalogaidh

West & Graham 2011 Beachd a’ phobail 

West & Graham 2011 (Geàrr-aithisg) 

Bibliography (University of Edinburgh) March 2011 (with notes)

2010

Cotter et al. 2010 Muinntir Oilthigh Ghlaschu

Galloway 2010 Beachdan Luchd-Sgithidh air a’ Ghàidhlig 

MacLeòid 2010 Inbhich ag Ionnsachadh na Gàidhlig ann an Alba: Cothroman, Adhbharan agus Dùbhlain

Edinburgh University 2010 Adult Gaelic Learning in Scotland: Opportunities, Motivations and Challenges

O’Hanlon 2010 Gaelic-medium Education in Scotland: choice and attainment at the primary and early secondary school stages

O’Hanlon 2010 Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Alba: Roghainn agus Buileachadh sa Bhun-sgoil agus Tràth san Àrd-sgoil (Geàrr-aithris)

Rothach et al. 2010 Barail agus Comas Cànain

University of Glasgow 2010 Gaelic at the University of Glasgow: Interest, Abilities and Attitudes

Sealgar 2010 Làraich-lìn Ghàidhlig

Westbrook et al. 2010 Measadh nan Cearcall

2009

Bauer et al. 2009 Teicneòlas corpais

Hecla, Roberts 2009 Measadh air Pròiseactan Bhòrd na Gàidhlig

Stòrlann 2009 Gaelic Content for Children and Young People

Meek 2009 Na Gàidheil an Alba

Murray & Kidd 2009 Susbaint òigridh

2008

Campbell et al. 2008 Margaid luchd-obrach

Galloway 2008 Tidsearan àrd-sgoile

2007

Cuthbert & Meldrum 2007 MyGaelic 

2006

Hecla 2006 Dràma Gàidhlig

Kidd et al. 2006 Foillseachadh Gàidhlig

2005

Clancy 2005 Eachdraidh na Gàidhlig

2003

MRUK 2003 Beachdan air Gàidhlig

 

Is dòcha nach bi e comasach do leughadair-sgrìn cuid de na PDFan air an duilleag seo a leughadh. Ma tha gin de na sgrìobhainnean seo a dhìth oirbh ann an cruth eile, nach cuir sibh post-d gu oifis@gaidhlig.scot.