Ball ùr air Ainmeachadh gu Bòrd na Gàidhlig

Tha Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, Ms Somerville, air a chuir an cèill an-diugh (26 Cèitean 2021) gun deach Dòmhnall MacAoidh ainmeachadh mar Bhall de Bhòrd na Gàidhlig.

BALL

Rugadh agus thogadh Dòmhnall MacAoidh air Eilean Leòdhais agus a’ Ghàidhlig aige bhon thùs. Às deidh trèanadh mar Einnseanair Mheacanaigeach dh’obraich e ann an gnìomhachas a’ ghasa agus ola.

“Chòrd e rium a bhith ag obair thall-thairis 16 bliadhna anns an robh an t-àrachadh dà-chànanach agam na shàr bhuannachd ann a bhith a’ dèiligeadh le cànain ùra. Tha còrr air 15 bliadhna de eòlas agam mar mhanaidsear aig àrd ìre, a’ mìneachadh agus a’ lìbhrigeadh atharrachadh agus fàs ro-innleachdail. A-nis stèidhichte ann an Siorrachd Obar Dheathain bhrèagha son na deich bliadhna mu dheireadh, ’s e am miann agam Gàidhlig fhaicinn a’ soirbheachadh mar chànan bheò anns a’ chòimhearsnachd, agus tha mi an dòchas gum bi an t-èolas agam ann an gnìomhachas agus mo ghaol don a’ chànan gu feum do Bhòrd na Gàidhlig ann a bhith a’ neartachadh a’ chànain anns an àm ri teachd.”

SUIDHEACHADH

Seasaidh an suidheachadh seo son ceithir bliadhna eadar 1 an Giblean 2021 gu 31 am Màirt 2025.

Tha an suidheachadh seo air a riaghladh leis a’ Choimiseanair airson Bhun-thomhasan Beusail.

PÀIGHEADH

Tha an suidheachadh seo pàirt ùine agus gheibh e pàigheadh luach £194 gach latha son ùine obraich de thrì làithean gach mìos.

SUIDHEACHAIDHEAN MINISTREIL EILE

Chan eil suidheachaidhean poblach sam bith eile aig Dòmhnall MacAoidh.

GNÌOMHAN POILEATAIGEACH

Tha suidheachaidhean uile air an lìonadh a thaobh airidheachd agus chan eil gnìomhan poileataigeach a’ gabhail buaidh sam bith air a’ phròiseas thaghaidh. Ach, a-rèir mholaidhean tùsail Nolan, feumaidh gnìomhan poileataigeach daoine anns a’ chòig bliadhna mus deach an cuir ann an suidheachadh (nam biodh gnìomhan sam bith ann) a dhèanamh poblach.

Cha robh gnìomhan poileataigeach aig Dòmhnall MacAoidh anns a’ chòig bliadhna mu dheireadh.

CÙL-FHIOSRACHADH

’S e Bòrd na Gàidhlig Buidheann Neo-Roinneil Phoblach reachdail stèidhichte fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus ’s ann aige a tha an dleasdanas son na Gàidhlig a dhìon ann an Alba anns an àm ri teachd, cleachdadh agus tuigse na Gàidhlig a bhrosnachadh agus leasachadh is taic a thòirt do dh’fhoghlam agus cultar na Gàidhig.

Tùs: https://www.gov.scot/publications/public-appointments-news-releases/