Buaidh air a’ Ghàidhlig a-nis na phàirt de Mheasadh Buaidh Coimhearsnachd nan Eilean airson a’ chiad uair

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air poileasaidh ùr Riaghaltas na h-Alba a bheir taic ri leasachadh na Gàidhlig sna h-Eileanan

Tha Bòrd na Gàidhlig air fàilte a chur air stiùireadh ùr bho Riaghaltas na h-Alba far am bi aig ùghdarrasan poblach ri measadh a dhèanamh air a’ bhuaidh air a’ Ghàidhlig taobh a-staigh Measaidhean Buaidh Coimhearsnachd nan Eilean airson a’ chiad uair.

Tron stiùireadh ùr, bidh aig buidhnean poblach ri fòcas nas motha a chur air mar a bheir na co-dhùnaidhean aca buaidh air a’ Ghàidhlig.

Tha an stiùireadh ùr a’ cumail taic ri Plana Nàiseanta nan Eilean, agus a’ buntainn ris a h-uile poileasaidh, a’ gabhail a-steach taigheadas, eaconamaidh, slàinte is cùram sòisealta, foghlam, cultar, agus leasachadh coimhearsnachd.

Fo na h-atharrachaidhean, ma sheallas Measadh Buaidh Coimhearsnachd Eileanach gum bi buaidh aig poileasaidh, ro-innleachd no seirbheis sam bith air a’ Ghàidhlig, feumaidh an t-ùghdarras poblach cur an cèill dè na ceumannan a thathar a’ gabhail gus a’ bhuaidh air a’ chànan a lasachadh no a dhèanamh nas fheàrr.

Feumaidh a h-uile co-dhùnadh a-nis a bhith air a dhèanamh a rèir Plana Nàiseanta nan Eilean, a chaidh fhoillseachadh ann an 2021 a tha mìneachadh gealltanasan Riaghaltas na h-Alba gus piseach a thoirt air builean do choimhearsnachdan eileanach.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha an t-atharrachadh seo aig Riaghaltas na h-Alba na dheagh naidheachd dhan Ghàidhlig ann an coimhearsnachdan eileanach na h-Alba. Tha e a’ cur barrachd cuideam air a bhith a’ cumail suas agus a’ fàs cleachdadh ar cànain anns na coimhearsnachdan sin, a’ dèanamh cinnteach gu bheil buidhnean poblach, coimhearsnachdan agus daoine fa leth ag obair ann an com-pàirt gus togail air fàs leantainneach na Gàidhlig air feadh na h-Alba.

“Tha seo na chlach-mhìle mhòr ann a bhith a’ neartachadh phoileasaidhean dhan Ghàidhlig am measg nan daoine a nì co-dhùnaidhean agus meudaichidh e am fòcas air na cothroman agus na dùbhlain a th’ ann a thaobh a bhith a’ toirt fàs air a’ Ghàidhlig. Cha dèan seo ach math dhan Ghàidhlig agus do chur an gnìomh Plana Nàiseanta nan Eilean agus Plana Nàiseanta na Gàidhlig. Cuiridh seo cuideachd ri feallsanachd Plana Nàiseanta na Gàidhlig gum bu chòir ro-innleachdan feumalachdan choimhearsnachdan eileanach agus dùthchail a choileanadh.”

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security