Co-chomhairle Aonadh Colaistean Dùthchail is Eileanan OGE

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean a’ sireadh bheachdan air mar a thèid na colaistean dùthchail is eileanach aca còmhla mar aon. Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach le na puingean a leanas:

Tha sinn gu mòr a’ cur fàilte air na diofar aithrisean agus geallaidhean don Ghàidhlig anns a’ mholadh aonaidh agus sgrìobhainn cùis-gnothaich.

Tha sinn cuideachd toilichte gum bi na molaidhean “a’ daingneachadh ar prìomh àite ann an leasachadh curraicealam na Gàidhlig agus foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eileanan Siar”.

Mar sin, san fharsaingeachd, tha sinn an dùil gum bi àitean Gàidhlig, ann an teagasg is rannsachadh, agus cleachdadh na Gàidhlig, air a neartachadh taobh a-staigh an structair ùir.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security