Co-chomhairle Togail Ionmhas Coimhearsnachd

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach do cho-chomhairleachadh Riaghaltas na h-Alba air Togail Ionmhas Coimhearsnachd. Am measg nam puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha sinn a’ freagairt na co-chomhairle seo a chionn ’s gu bheil comas obrachaidh na Gàidhlig a’ crochadh air seasmhachd nan coimhearsnachdan Gàidhlig: gu sònraichte an fheadhainn ann an sgìrean eileanach agus dùthchail air a’ Ghàidhealtachd is anns na h-Eileanan.

Tha sinn a’ creidsinn gum faodadh Togail Ionmhas Coimhearsnachd a bhith na inneal cumhachdach airson taic a chumail ri seasmhachd na Gàidhlig. Tha sinn a’ cur ìmpidh air Riaghaltas na h-Alba beachdachadh air mar a tha na feumalachdan agus comas coimhearsnachdan na Gàidhlig air an filleadh a-staigh agus air an dèanamh follaiseach ann an Togail Ionmhas Coimhearsnachd.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.