COVID-19 (Coronavirus) & GLAIF 2020/21

Graphic: The Gaelic Language Act Implementation Fund logo, which is two purple and a gold diamond shapes interwined, with GLAIF / Gaelic Language Act Implementation Fund / Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig written underneath in black

 

 

Leis an t-suidheachadh COVID-19, tha sinn mothachail gum bi buaidh aig seo air comas aig buidhnean iarrtas a chur a-steach airson GLAIF 2020/21.

Bu mhath leinn sùbailteachd a thabhann do bhuidhnean gus an urrainn dhaibh iarrtas a chur thugainn.

Tha sinn airson dearbhadh gum bi sinn a’ gabhail iarrtasan as dèidh a’ cheann-uidhe de Dhiardaoin 16 Giblean 2020.

Ma tha sibh an dùil iarrtas a chur a-steach, ach tha sibh den bheachd nach biodh e comasach dhuibh iarrtas slàn a chur air adhart thugainn ron cheann-uidhe sa Ghiblean – bhitheamaid nur chomain nan cuireadh sibh fios gu glaif@gaidhlig.scot le:

  • Iomradh air a’ phròiseict airson a bhios sibh sireadh taic-airgid
  • Beachd air an suim taic-airgid a bhiodh sibh sireadh bho GLAIF
  • Beachd air an clàr-ama a bhiodh sibh sùileachadh airson a’ phròiseact

Ann a bhith toirt seachad duaisean maoineachaidh, bidh sinn cur prìomhachas air iarrtasan mar seo:

  • Iarrtasan a thàinig a-steach ron cheann-uidhe (16 Giblean)
  • Iarrtasan a thàinig a-steach as dèidh a cheann-uidhe ACH a chur fios thugainn
  • Iarrtasan eile a thàinig a-steach as dèidh a cheann-uidhe NACH do chur fios thugainn ro làimh

 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security