Cultar ann an Coimhearsnachdan – Rannsachadh

Tha Pàrlamaid na h-Alba an-dràsta a’ sireadh fiosrachaidh mu na tha a’ tachairt nar coimhearsnachdan ionadail. Dè tha ag obair gu math? Agus dè na cnapan-starra a th’ ann a thaobh a bhith a’ cur air adhart no a’ gabhail pàirt ann an gnìomhan cultarail?  Chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach ann air 29 Màrt.  Am measg na thuirt sinn:

Tha cànan is cultar na Gàidhlig ann airson a h-uile duine a bhith a’ mealadh agus a’ gabhail pàirt ann.  Tha Bòrd na Gàidhlig agus an luchd-pàirt againn an geall air taic a thoirt do choimhearsnachdan air feadh Alba a tha airson cothrom fhaighinn air cànan is cultar na Gàidhlig.  Tha sinn ag aithneachadh, ge-tà, gu bheil mòran obrach ri dhèanamh fhathast gus dèanamh cinnteach gu bheil coimhearsnachdan is buidhnean eòlach air a’ chultar Ghàidhlig againn agus a’ faireachdainn comasach air conaltradh ri luchd-bruidhinn is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.  Cumaidh sinn oirnn a’ brosnachadh conaltradh coimhearsnachd ri cultar na Gàidhlig tro na sruthan maoineachaidh is com-pàirtichean lìbhrigidh againn. 

Faodar am freagairt slàn a lorg an seo.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security