Na Duaisean Gàidhlig

Picture: A female presenter speaking into a microphone on stage with a large sign behind that reads "Scottish Gaelic Awards / Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2019"

Tha e na adhbhar moit don Daily Record còmhla ri, Bòrd na Gàidhlig, a bhith a’ cur air dòigh fear de na tachartasan Gàidhlig as iomraitiche a bhios ga chumail gach bliadhna. Tha na duaisean a’ toirt aithne do shàr oidhirpean is soirbheachadh ann an cultar, foghlam agus saoghal na Gàidhlig san fharsaingeachd, agus iad a’ foillseachadh na deagh obair a thathar a’ dèanamh gus cor is dualchas a’ chànain a chumail suas is a thoirt air adhart.

Seo an seachdamh bliadhna de na Duaisean agus bha còrr is 200 aoigh an làthair aig cuirm nan duaisean, a’ gabhail a-steach nan daoine a tha air a’ gheàrr-liosta airson duais, sponsairean nan duaisean agus luchd na Gàidhlig. Aig a’ chuirm fhèin, bidh ceòl agus measgachadh math de dhibhearsain, an dà chuid traidiseanta agus ùr-nodha, mar phàirt den oidhche.

Thoisich am bòrd a bhith a’ cur taic ris na duaisean ann an 2013 agus bhon uair sin tha iad air a bhith an sàs le soillseachadh nam pròiseactan agus iomairtean Gàidhlig as soirbheachail gach bhliadhna.

Chaidh Sàr Dhuais na Gàidhlig a thoirt do Rona Lightfoot a tha air a bhith ag iomairt an aghaidh farpaisean do dh’fhireannach a-mhàin fad a beatha. Tha Rona air ginealach ùr a bhrosnachadh agus bha sin air a shoillseachadh aig na Duaisean Gàidhlig am-bliadhna.

Rugadh Rona, 83, ann an Uibhist a Deas agus thoisich i a bhith a’ seinn na phìob nuair a bha i naoi.

Às dèidh dhi gluasad a Ghlaschu airson trèanadh mar bhanaltram, phòs i seòladair agus bhiodh i gu tric aig muir còmhla ris, a’ toirt a pìoban leatha gus am b’ urrainn dhi pìobaireachd a theagasg dhi fhèin, B ‘ e Rona a’ chiad bhoireannach a ghabh pàirt anns a’ Bhratach Ghuirm, a’ phrìomh fharpais aig Comhairle Pìobaireachd Albannach Lunnainn. Chaidh an obair aice mar sheinneadair, sgeulaiche agus tidsear aithneachadh anns na duaisean.

Am measg nam buannaichean eile bha Lucy Hannah air a h-ainmeachadh mar Thosgaire Òg na Bliadhna airson a bhith a’ ruith ionad Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach agus Alison Richardson agus Claire Dhòmhnallach, a thog an duais airson luchd-ionnsachaidh airson a bhith a cruthachadh dà stòras Ghàidhlig air-loidhne.

 

Thuirt Shona Niclllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig;

‘‘Meal-a-naidheachd air a h-uile duine a bhuannaich no a chaidh ainmeachadh airson na h-obrach aca gus dèanamh cinnteach gum bi barrachd dhaoine a’ bhruidhinn na Gàidhlig agus ann am barrachd shuidheachaidhean’’

 

NA BUANNAICHEAN

DUAIS AIRSON TAIC DO DH’IONNSACHADH: Alison Richardson agus Claire Dhòmhnallach

AN DUAIS EALAIN IS CHULTARACH: Whyte (Alasdair MacIlleBhàin agus Ross MacIlleBhàin)

AN DUAIS AIRSON TACHARTAS: Urras Oighreachd Ghabhsainn

AN DUAIS COIMHEARSNACHD, DUALCHAIS IS TURASACHD: Marisa NicDhòmhnaill agus Sgoil an Rubha

SÀR DHUAIS NA GÀIDHLIG: Acair

AN DUAIS EADAR-NÀISEANTA: Coisir Alba aig Eurovision

AN DUAIS SPÒRS: Calum MacIlleathain

AN DUAIS AIRSON INNLEACHDAS ANN AM FOGHLAM GÀIDHLIG: Dawn Nic a’ Phì

TOSGAIRE ÒG NA BLIADHNA: Lucy Hannah

DUAIS EACONAMACH NA GÀIDHLIG: Graficanna

URRAM NAN GÀIDHEAL: Rona Lightfoot

 

Lorgar barrachd fiosrachaidh mu Duaisean na Gàidhlig an seo.