Naidheachdan

Manaidsear Foghlaim ùr aig Bòrd na Gàidhlig

Tha e na thoileachas mòr do Bhòrd na Gàidhlig an naidheachd fhoillseachadh gun deach Joanne McHale fhastadh mar am Manaidsear Foghlaim ùr aig a’ bhuidhinn. Bidh tòrr de na buidhnean is daoine leis a bheil sinn ag obair eòlach air Joanne, thoradh tha i air a bhith ag obair dhuinn mar Oifigear Leasachaidh (Tidsearan) bho […]

10/07/2019

Barrachd >

Co-chomhairleachadh Poblach: Dreachd de Stiùireadh nam Planaichean

Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig co-chomhairleachadh poblach an t-seachdain seo air an dreachd de Stiùireadh nam Planaichean. Chaidh an dreachd den stiùireadh ullachadh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus ’s e an t-amas a th’ ann gum bi e a’ gabhail àite a’ chiad stiùiridh a chaidh fhoillseachadh ann an 2007. Fo Achd na Gàidhlig, […]

19/06/2019

Barrachd >

Bòrd na Gàidhlig a’ tadhal air coimhearsnachdan ann an Earra-Ghàidheal is Bòd agus Loch Abar

Thadhail Bòrd na Gàidhlig air cuid de na coimhearsnachdan Gàidhlig ann an Earra-Ghàidheal is Bòd agus Loch Abar mar phàirt de choinneamhan a’ Bhùird a chaidh a chumail air an t-seachdain seo chaidh, 4-6 Ògmhios. Choinnich Bòrd na Gàidhlig ri Comann nam Pàrant san Òban feasgar Dimàirt gus bruidhinn mun iarrtas, agus mun adhartas a […]

14/06/2019

Barrachd >