Naidheachdan

An Companaidh Dràma Gàidhlig Theatre Gu Leòr am measg aon bhuidheann deug a gheibh maoineachadh luach £5m bho Bhòrd na Gàidhlig

10/06/2019 Dealbh: Mihaela Bodlovic Tha Bòrd na Gàidhlig air còrr is £5 millean a ghealltainn thairis air an ath thrì bliadhna do dh’aon bhuidheann deug a tha an sàs ann a bhith a’ toirt na Gàidhlig air adhart tro na h-ealain, foghlam agus seirbheisean didseatach. Tha Theatre Gu Leòr airson a’ chiad uair am measg […]

10/06/2019

Barrachd >

74 Pròiseactan a’ Faighinn Taic tro Sgeama Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig

30/05/2019 Tha e air a bhith na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig taic maoineachaidh a thoirt seachad do 74 buidhnean bho air feadh na h-Alba tron Sgeama Mhaoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd 2019/20. Chaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd a stèidheachadh gus taic a thoirt do bhuidhnean coimhearsnachd pròiseactan a chur an gnìomh a bhios a’ cur ri […]

30/05/2019

Barrachd >

Tabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean 2019/20 fosgailte

Tha sgeama Thabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte an-dràsta. Chaidh an sgeama seo a dhealbh gus am bi e a’ freagairt air buidhnean thràth-bhliadhnaichean saor-thoileach (aois 0-5) a tha ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ’s a leudachadh bho latha gu latha, agus daoine a bhrosnachadh gu bhith a’ leantainn […]

14/05/2019

Barrachd >