Ro-innleachd Cultair Eadar-nàiseanta

Tha Bòrd na Gàidhlig air freagairt a chur a-steach do cho-chomhairleachadh Riaghaltas na h-Alba air Ro-innleachd Cultair Eadar-nàiseanta. Am measg nam puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Bhiodh sinn an dùil iomradh fhaicinn air àite agus tabhartas na Gàidhlig agus a cultar mar sho-mhaoin shònraichte ann an tabhartas cultarail eadar-nàiseanta na h-Alba.  Leanaidh Bòrd na Gàidhlig ag obair gu dlùth le com-pàirtichean eile gus dèanamh cinnteach gu bheil cànan is cultar na Gàidhlig fillte gu h-iomlan san ro-innleachd gus dèanamh cinnteach gun tèid a comas a thoirt gu buil. 

Leugh am freagairt slàn an seo.