Naidheachdan

Bùthan-obrach: A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan – Port Rìgh

A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan Cruthachail is Cultarach gu Soirbheachail Do bhuidhnean no daoine a tha an sàs ann an roinn chultarach na Gàidhlig Bùth-obrach 1 – A’ Leasachadh ur Pròiseict (10m-12f) Bùth-obrach 2 – A’ Lìbhrigeadh ur Pròiseact (1f-3f) Diardaoin 21d Màrt 2019 Àite: Aros, Rathad Viewfield, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach, IV51 […]

07/03/2019

Barrachd >

Tional Ealain na Gàidhlig

Thèid Tional Ealain na Gàidhlig air adhart air Diardaoin 28mh Màrt 2019 aig An t-Ionad Pìobaireachd Nàiseanta ann an Glaschu. Bidh cothrom do luchd-ealain is buidhnean cultarach conaltradh a dhèanamh còmhla agus bidh panailean/seiseanan ann tron latha le na cuspairean na leanas:- – Fios as ùr bho Fhòram Ro-innleachdail Nàiseanta nan Ealain Gàidhlig – Mòr-ionadan […]

04/03/2019

Barrachd >

Tachartas Foghlam tron Ghàidhlig ann am Peairt

Thèid tachartas sònraichte mu dheidhinn Foghlam tron Ghàidhlig (FtG) a chumail ann am Peairt gus bruidhinn air adhartas le Foghlam Gàidhlig Bidh mu 45 luchd-foghlaim bho air feadh Alba a’ gabhail pàirt ann an tachartas fad-latha air Dihaoine 1 Màrt 2019 gus plana gnìomh ùr a dhealbh airson foghlam Gàidhlig ann an Alba. Tha Bòrd […]

01/03/2019

Barrachd >