Bheir Bòrd na Gàidhlig seachad faisg air £1 millean do dh’Oifigearan Leasachaidh Gàidhlig

Tha maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig a tha ag amas air Gàidhlig a bhrosnachadh air faisg air £1 millean a thoirt seachad airson oifigearan leasachadh cànain bho chaidh a chur air bhog.

Tha sruth maoineachaidh ùr, a bha comasach mar thoradh air £400k ann an airgead a bharrachd bho Riaghaltas na h-Alba, a thoirt cothrom do bhuidhnean an teirm aon bhliadhna aca a leudachadh airson oifigearan leasachaidh Gàidhlig a tha a’ faighinn taic-airgid an-dràsta fo Sgeama nan Oifigearan Gàidhlig. Agus tha seo air 20 tabhartas a thoirt seachad airson na cuairt maoineachaidh làithreach ann an 2023 a-mhàin.

Tha buidhnean sna h-Eileanan an Iar, ann an Roinn na Gàidhealtachd, Earra-Ghàidheal is Bòd, Dùn Èideann agus Glaschu – a tha ag obair ann am farsaingeachd de roinnean a’ gabhail a-steach spòrs, ealain is cultar, àrainneachd, agus foghlam – am measg an fheadhainn a gheibh buannachd.

Is e £473,165 am maoineachadh iomlan airson cuairt na bliadhna seo, a leudaicheas 11 cùmhnantan a th’ ann mar-thà agus a chruthaicheas 9 dreuchdan ùra. Tha am maoineachadh air cuideachadh le iomadh iomairt a tha ag amas air leasachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh agus cleachdadh a’ chànain is a’ chultair a chur air adhart ann an coimhearsnachdan Gàidhlig air feadh na h-Alba.

Chaidh £957,000 uile gu lèir a riarachadh dhan obair leasachaidh seo thairis air dà bhliadhna.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha adhartas mòr air a bhith ann le adhartachadh na Gàidhlig agus a cultair air feadh na h-Alba mar thoradh air an sgeama maoineachaidh seo. Tha na h-oifigearan leasachaidh Gàidhlig air cuideachadh a chumail ri iomadh iomairt a tha a’ brosnachadh leasachadh na Gàidhlig, leithid prògraman stèidhichte sa choimhearsnachd, tachartasan cultarail, agus tachartasan foghlaim.

“Tha sinn toilichte taic a thoirt do shàr obair nam buidhnean seo agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ faicinn fàs leantainneach ann an coimhearsnachdan Gàidhlig air feadh na h-Alba.”