Naidheachdan

Tabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean 2019/20 fosgailte

Tha sgeama Thabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte an-dràsta. Chaidh an sgeama seo a dhealbh gus am bi e a’ freagairt air buidhnean thràth-bhliadhnaichean saor-thoileach (aois 0-5) a tha ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ’s a leudachadh bho latha gu latha, agus daoine a bhrosnachadh gu bhith a’ leantainn […]

14/05/2019

Barrachd >

Bùthan-obrach a’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan – Obar Dheathainn

A’ Leasachadh agus a’ Lìbhrigeadh Pròiseactan Cruthachail is Cultarach gu Soirbheachail Do bhuidhnean no daoine a tha an sàs ann an roinn chultarach na Gàidhlig Bùth-obrach (Latha) – 2:00f – 4:30f Bùth-obrach (Oidhche) – 7:00f – 9:00f Diluain 20 Cèitean 2019 Àite: Ionad Ealain Obar Dheathain, 33 Sràid an Rìgh, Obar Dheathain, AB24 5AA Tha […]

13/05/2019

Barrachd >

31 Pròiseact Soirbheachail Tro Dhà Sgeama Maoineachaidh Aig Bòrd na Gàidhlig

15/04/2019   Tha e air a bhith na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig taic maoineachaidh a thoirt seachad do 31 buidheann bho air feadh na h-Alba is na h-Èireann tro dhà Sgeama Maoineachaidh. Ann an co-bhonn le Alba Chruthachail, chaidh 14 Pròiseactan a mhaoineachadh tro Mhaoin nan Ealain Gàidhlig 2018/19. Am measg nam pròiseactan a […]

15/04/2019

Barrachd >