Naidheachdan

Tha Bòrd na Gàidhlig ag iarraidh air buidhnean ann an Alba a tha a’ toirt taic agus brosnachadh dhan Ghàidhlig tagradh a dhèanamh airson tabhartasan suas ri £5,000, às dèidh dhaibh an sgeama maoineachaidh coimhearsnachd aige airson 2020/21 a chur air bhog.

Chaidh buidseat de £125,000 a chur an dàrna taobh airson sgeama tabhartasan coimhearsnachd Taic Freumhan Coimhearsnachd agus thathar ag iarraidh air buidhnean a tha airson pròiseact ionadail a lìbhrigeadh a bhios a’ brosnachadh na Gàidhlig tagradh a dhèanamh. An-uiridh, thug Bòrd na Gàidhlig maoineachadh do 74 pròiseactan – a’ gabhail a-steach buidhnean saor-thoileach, iomairtean sòisealta, […]

12/12/2019

Barrachd >

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ maoineachadh pròiseact foghlaim Gàidhlig didseatach gun samhail a bhios na ‘Netflix airson Leughadh’

Tha a’ bhuidheann gu bhith a’ toirt maoineachadh de £147,000 seachad thairis air trì bliadhna do Giglets Gàidhlig, a bhios a’ toirt seachad ionnsachadh do chloinn ann an sgoiltean Gàidhlig air feadh na h-Alba, a’ cleachdadh siostam stèidhichte san neul.   Tha còrr is 90% de sgoiltean le Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) a’ […]

09/12/2019

Barrachd >

Leas Phrìomh Mhinistear Iain Swinney gu bhith an làthair aig Fòram Ceannardas Ro-innleachdail ùr gus beachdachadh air fàs agus leasachadh Foghlam Gàidhlig

Tha an Leas Phrìomh Mhinistear Iain Swinney BPA, a’ gabhail pàirt ann am fòram ùr a tha ag amas air cur ri fàs is soirbheachadh na Gàidhlig còmhla ri 50 stiùiriche foghlaim agus ceannardan foghlaim eile bho air feadh na h-Alba agus riochdairean bho Bhòrd na Gàidhlig agus Foghlam Alba. Tha Mgr Swinney a’ frithealadh […]

05/12/2019

Barrachd >