Naidheachdan

Brath Naidheachd: Stiùireadh Gramataigeach Ùr don Ghàidhlig

Brath Naidheachd 19 Màrt 2019 Stiùireadh Gramataigeach Ùr don Ghàidhlig Tha Bòrd na Gàidhlig agus Oilthigh Ghlaschu an-diugh (19 Màrt 2019) air stiùireadh gràmair ùr fhoillseachadh gus cuideachadh le taic a thoirt do luchd-labhairt na Gàidhlig, nam measg tidsearan, craoladairean agus proifeiseantaich Ghàidhlig eile. Tha an sgrìobhainn seo de 27-duilleag mar a’ chiad oidhirp air […]

19/03/2019

Barrachd >

Tional Ealain na Gàidhlig

Thèid Tional Ealain na Gàidhlig air adhart air Diardaoin 28mh Màrt 2019 aig An t-Ionad Pìobaireachd Nàiseanta ann an Glaschu. Bidh cothrom do luchd-ealain is buidhnean cultarach conaltradh a dhèanamh còmhla agus bidh panailean/seiseanan ann tron latha le na cuspairean na leanas:- – Fios as ùr bho Fhòram Ro-innleachdail Nàiseanta nan Ealain Gàidhlig – Mòr-ionadan […]

04/03/2019

Barrachd >

Tachartas Foghlam tron Ghàidhlig ann am Peairt

Thèid tachartas sònraichte mu dheidhinn Foghlam tron Ghàidhlig (FtG) a chumail ann am Peairt gus bruidhinn air adhartas le Foghlam Gàidhlig Bidh mu 45 luchd-foghlaim bho air feadh Alba a’ gabhail pàirt ann an tachartas fad-latha air Dihaoine 1 Màrt 2019 gus plana gnìomh ùr a dhealbh airson foghlam Gàidhlig ann an Alba. Tha Bòrd […]

01/03/2019

Barrachd >