Oifis Ùr ann an Steòrnabhagh

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) toilichte innse gu bheil iad air oifis ùr a stèidheachadh ann an Steòrnabhagh.

Tha ùine air a bhith ann bhon a bha luchd-obrach aig Bòrd na Gàidhlig anns na h-Eileanan agus, ri lìnn a’ ghlasaidh agus na h-atharrachaidhean ann an dòighean obrach, tha iad a nis toilichte innse gu bheil ceathrar luchd-obrach aca ann an Leòdhas.

Leis a sin agus cuideachd mar thoradh air atharrachaidhean a thaobh tilleadh do dh’oifisean, bha feum air oifis a lorg ann an Leòdhas a fhreagradh orra. Tha oifis Steòrnabhaigh a-nis aca ann an Taigh Shìophort.

Tha luchd-obrach BnG fhathast ag obair ann an dòigh caran ‘hybrid’ le luchd-obrach ag obair an dà chuid bhon taigh agus bhon oifis ach ma tha duine airson tighinn a-staigh dhan oifis ùr gus cèilidh orra, bhiodh fàilte bhlàth romhaibh.

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig:

“Le mar a thachair thar an dà bhliadhna a dh’fhalbh, tha dòighean obrach dhaoine air atharrachadh gu mòr air feadh an t-saoghail. Leis an atharrachadh ud, ’s e cothrom a bh’ann dhuinne mar bhuidheann gus daoine fhastadh taobh a-muigh nan àiteachan far an robh oifisean againn mar-thà. Tha ceathrar luchd-obrach againn stèidhichte ann an Leòdhas a-nis agus e na bhuannachd mhòr dhuinn gu bheil iad beò ann an coimhearsnachdan Gàidhlig ann an Leòdhas agus a cur ri obair Bhòrd na Gàidhlig anns na h-eileanan.”

Dealbh air a thogail le Sandie MacIver – Sandies Photos

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security