Tha dleastanas air Bòrd na Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 a bhith a’ brosnachadh agus a’ leasachadh na Gàidhlig. Mar phàirt den dleastanas sin, feumaidh sinn conaltradh gu cunbhalach le daoine air a bheil uallach fon Achd no leothasan aig a bheil ùidh ann an cànan, foghlam no cultar na Gàidhlig.