Seisean Fiosrachaidh – Stiùiriche Foghlaim

Dimàirt 27 Giblean, 19.30-20.00, Microsoft Teams

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air proifeiseantaich le ùidh san dreuchd Stiùiriche Foghlaim gu seisean fiosrachaidh le Stiùiriche Foghlaim (làthaireach), Manaidsear Foghlaim agus Ceannard na buidhne.

‘S e cothrom mi-fhoirmeil a bhios seo gus barrachd fhaighinn a-mach mun obair is dleastanasan roinn an fhoghlaim.

Thèid an t-seisean a shruthadh beò air Teams le coimeas cheistean a chur don sgioba tro ‘chat box’.

Clàraibh tro Eventbrite gus pàirt a ghabhail: https://www.eventbrite.co.uk/e/seisean-fiosrachaidh-stiuiriche-foghlaim-registration-151184897097

Ma bhios ceistean agaibh mun t-seisean, cuiribh fios gu corporra@gaidhlig.scot.

Fiosrachadh as ùire: Tha an t-àm airson clàradh airson na coinneamh seo air a dhol seachad.