Co-chomhairle air Sgìre-sgoile ann an Obar Dheathain

Air 3 Màrt 2023, chur Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steacj don cho-chomhairleachadh air sgìre-sgoile airson foghlam tron Ghàidhlig ann an Comhairle Baile Obar Dheathain.

Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt Bòrd na Gàidhlig:

Tha an t-ùghdarras foghlaim air beachdachadh air clann is teaghlaichean air am faodadh buaidh a bhith leis na molaidhean ùra. Mar eisimpleir, dhaibhsan a tha taobh a-muigh crìochan a’ bhaile, agus tha iad air soilleireachadh gum bi e comasachadh dhaibh leantainn air adhart le FtG.

Tha an t-ùghdarras foghlaim air soilleireachadh ciamar a gheibh clann is teaghlaichean a tha a’ fuireach taobh a-muigh a’ bhaile, àite ann am FtG ma tha iad ga iarraidh.

Leis a sin, tha Bòrd na Gàidhlig a’ cumail taic ris a’ mholadh gun tèid sgìre-sgoile a chruthachadh an dà chuid airson Acadamaidh Hazlehead agus Bun-sgoil Gilcomstoun, far a bheil solar FtG.

Faodar am freagairt slàn a leughadh an seo.