Suirbhidh Luchd-ùidh 2020-21

Chaidh an suirbhidh a dhealbhadh gus fios fhaighinn air ais bho dhaoine fa leth agus bho bhuidhnean leis a bheilear ag obair. Tha sinn airson faighinn a-mach dè a tha sibh a’ smaoineachadh a tha sinn a’ dèanamh gu math agus mar as urrainn dhuinn an t-seirbheis againn a leasachadh dhuibh.

Cleachdaidh sinn na toraidhean seo gus raointean airson leasachadh a chomharrachadh agus gus tuilleadh leasachaidhean a dhèanamh air an obair a tha sinn a’ dèanamh airson na Gàidhlig agus a bhith nas taiceil dha na feumalachdan agaibh.

Bidh na freagairtean agaibh gu tur gun urra agus thèid toraidhean an t-suirbhidh aithris ann an dòigh choitcheann ach cha tèid neach fa leth no buidhnean ainmeachadh.

Chan eil ach 10 ceistean rin lìonadh agus cha bu chòir gun toir an suirbhidh seo ach mu 15 mionaidean ri chrìochnachadh.

Tha sinn a’ cur sùim mhòr sna beachdan is fios-air-ais agaibh.

Fiosrachadh as ùire: Dhùin an t-suirbhidh seo air 25 Cèitean 2021.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security