Webinar mun a’ Ghàidhlig agus cànan nan Sámi

Thèid webinar a’ chumail Diciadain 16 An Gearran aig 09:30 agus grunn dhaoine gu bhith a’ bruidhinn mun a’ Ghàidhlig agus cànan nan Sámi. Tha iad an dùil an cuid eòlais a cho-roinn le càch a chèile agus feuchainn adhartas is aire na dà chànain dùthchasaich seo a thoirt air adhart.

Bidh Seumas Whannel, Stiùiriche Foghlaim Bòrd na Gàidhlig, an luib na coinneimh agus gheibhear barrachd fiosrachaidh agus cothrom clàradh tron cheangal seo.