74 Pròiseactan a’ Faighinn Taic tro Sgeama Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig

Picture: Taic Freumhan Coimhearsnachd (Bòrd na Gàidhlig funding scheme) logo.

30/05/2019

Tha e air a bhith na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig taic maoineachaidh a thoirt seachad do 74 buidhnean bho air feadh na h-Alba tron Sgeama Mhaoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd 2019/20.

Chaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd a stèidheachadh gus taic a thoirt do bhuidhnean coimhearsnachd pròiseactan a chur an gnìomh a bhios a’ cur ri prìomhachasan a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig. Am measg nam pròiseactan a bha soirbheachail, chaidh taic a thoirt seachad airson clasaichean is làithean Gàidhlig sgìreil; taic dha na Fèisean is Mòdan ionadail; sgrìoban dha cuid de sgoiltean agus coimhearsnachdan agus pròiseactan ùra is leantainneach. Tha liosta iomlan de phròiseactan a fhuair maoineachadh ri lorg an seo.

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith sgeamaichean taic-airgid tron bhliadhna. Lorg barrachd fiosrachaidh mu na sgeamaichean mhaoineachaidh againn an seo.