Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig

Bidh an ath choinneamh de Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig air Diluain 23 An Cèitean aig 18:30.

‘S e Bòrd na Gàidhlig (BnG) rùnaire Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig. Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh dà thuras sa bhliadhna, agus is e Alasdair Allan (BPA) Cathraiche na buidhne.

Clàraibh an-seo

Clàr-gnothaich 23.05.2022

Ma bhios ceist agaibh, cuiribh fios gu fios@gaidhlig.scot.