Hannah Lawson, Neach-cùraim chloinne, Dùn Èideann

Tha e brosnachail a bhi a’ faicinn a’ chlann a’ gabhail spòrs, a’ fàs measail air a chèile agus a’ deanamh adhartas le diofar sgilean.

1. Carson a thagh thu dreuchd ann an Gàidhlig nan tràth-bhliadhnaichean?

B’ àbhaist dhomh a bhith ag obair ann an sgoil-àraich. Chòrd e gu mòr rium a bhi leis a’ chlann agus a bhith a’ deanamh rudan eadar-dhealaichte leotha gach latha mar bèicearachd, ealain, seinn agus mar sin air adhart. Chòrd e cuideachd rium gun robh cothrom agam a bhi a-muigh gach latha.  

2. An robh thu ag obair ann an seirbheisean sòisealta a-riamh?

Bha mi nam nannaidh agus tè-fhrithealaidh roimhe.Bha mi airson gum biodh Gàidhlig aig mo chlann-sa aig an taigh agus tha uidh aig grunn phàrantan ann an Dùn Èidinn anns a’ Gàidhlig agus mar sin thagh mi a bhi ag obair tro mheadhan na Gàidhlig.  

3. An innis thu dhuinn barrachd mun obair agad?

Bidh mi a’ coimhead às dèidh clann a tha fo aois sgoile nam thaigh fhèin. Bidh mi a’ deilgeadh ri cùisean làitheil mar a bhi a’ deiseachadh biadh dhaibh, agus cothroman cluiche agus ealain, gan toirt air chuairt gu na pàircean, seiseanan Cròileagan agus mar sin air adhart. 

4. Dè a tha gad mhisneachadh san obair agad?

Tha e brosnachail a bhi a’ faicinn a’ chlann a’ gabhail spòrs, a’ fàs measail air a chèile agus a’ deanamh adhartas le diofar sgilean. 

5. Dè as motha tha a’ còrdadh riut mun obair agad?

Tha mi an còmhnaidh air a bhith measail air clann òg. ‘S toil leam gu bheil mi le mo chlann fhìn fhad ‘s a tha mi ag obair. ‘S toil leam gu bheil sinn saor a bhi a’ taghadh na tha sinn airson deanamh gach latha. 

6. Ciamar a chumas tu taic ris a’ chloinn le togail na Gàidhlig?

‘S i Gàidhlig a-mhàinn a bhios mi a bruidhinn riutha. Bi sinn a leughadh leabhraichean agus a’ seinn òrain. Nuair nach eil iad cìnnteach tha mi a’ ciallachadh seallaidh mi dhaibh agus bheir mi na faclan dhaibh a-rithist. Ma tha uidh aig am pàrantan, cuidichidh mi iad le faclan agus abairtean a chleachdas iad aig an taigh.

7. Dè an dòigh ’s a bheil d’ obair luachmhor dhut?

Tha pàrantan comasach air a bhi ag obair fhad ‘s a tha am pàiste agam.Thèid sinn dhan sgoil-àraich, an uairsin mar as àbhaist a-mach gu pàirc no àite eile ionadail. Feasgar cluichidh iad a-staigh neo thèid sinn dhan ghàrradh. Sgioblaichidh sinn agus leughaidh sinn leabhraichean mus tìll na pàrantan. 

8. Dè na sgilean is buadhan a dh’fheumar airson an obair agad a dhèanamh?

Tha e feumail a bhi eòlach air leasachadh chloinne agus a bhi foighidneach agus comasach do phlanaichean atharrachadh a thaobh na tha a dhìth orra aig gach àm. 

9. An d’ fhuair thu cothroman ùra air sgàth na h-obrach seo?

B’ àbhaist dhomh a bhith ag obair ann an sgoil-àraich . Nuair a bha clann agam fhèin, shaoil mi gum biodh e nas ciallaiche dhomh a’ bhi dhachaigh leotha agus a bhi a’ cleachdadh na bha mi air ionnsachadh gus mo gnothach fhèin a stèidheachadh.

10. Dè a theireadh tu ri neach a tha a’ beachdachadh air obair ann an roinn nan tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig?

‘S e deagh chothrom a thann Gàidhlig a bhrosnachadh airson an ath ghinnealach. Tha iomadh seorsa dreuchd ri fhaighinn anns na tràth-bhliadhnaichean an dràsda agus tha cothroman ùr a-nochdadh. ‘S e dòigh a thann do chuid Ghàidhlig a chleachdadh gu làitheil agus a leudachadh.

 

Leugh na rannsachaidhean cùise #DèanDiofarTràth-bhliadhnaichean eile an seo.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security