Co-labhairt nan Tidsearan Ùra

Tha Bòrd na Gàidhlig toilichte fàilte a chur air Tidsearan Ùr-theisteanaichte sa Ghàidhlig do Cho-labhairt nan Tidsearan Ùra 2021.

Uair eile, bidh an co-labhairt a’ dol air adhart air loidhne tro Microsoft Teams dà fheasgar an dèidh na sgoile 24 is 25  den Chèitean agus tha sinn a’ fosgladh a’ chothruim do thidsearan a tha a’ cur crìoch air a’ bhliadhna phrobhaidh aca an-dràsta (20/21), agus do thidsearan a rinn a’ bhliadhna phrobhaidh ann an 19/20. Tha sinn cuideachd a’ tabhann cuireadh do dh’oileanaich teagaisg sam bith a bhios a’ ceumnachadh ann an 2021 no 2022.

’S e “Leudachadh” a th’ ann an teama a’ cho-labhairt a’ bhliadhna – a’ coimhead ri mar as urrainn dhuinn ar n-eòlas proifeiseanta, ar lìonraidhean teagaisg, agus comasan ar luchd-ionnsachaidh a leudachadh aig an aon àm ‘s a tha sinn a’ leudachadh cleachdadh, ionnsachadh is ìomhaigh na Gàidhlig nar coimhearsnachdan.

Tha sinn an dòchas gum bi sibh còmhla rinn airson cothrom coinneachadh is bruidhinn ri tidsearan ùra eile sa Ghàidhlig.  Thèid tidsearan a ghabhas pàirt sa cho-labhairt aithneachadh le teisteanas airson na folio proifeiseanta aca.

Ma tha ceist sam bith agad, leig fios gu Oifigear Leasachaidh (Tidsearan) aig eoghan@gaidhlig.scot

Co-labhairt nan Tidsearan Ùra

24 & 25 Cèitean 2021

Fiosrachadh as ùire: Tha an t-àm airson clàradh airson an tachartas seo air a dhol seachad.