Freagairt air Co-chomhairleachadh: Sgìrean-sgoile ann an Comhairle na Gàidhealtachd

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Comhairle na Gàidhealtachd mu sgìrean-sgoile FtG airson Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, Acadamaidh Rìoghail lnbhir Nis, Bun-sgoil Inbhir Pheofharain, Acadamaidh Inbhir Pheofharain, Bun-Sgoil Bruach na Muilne agus Acadamaidh Inbhir Narann. Am measg na puingean a chaidh a thogail thuirt sinn:

Tha Bòrd na Gàidhlig ag aithneachadh cho iom-fhillte ’s a tha an solar anns na Buidhnean Sgoiltean Cho-cheangailte a tha air an liostadh agus a’ moladh na h-obrach a tha oifigearan air a dhèanamh gus fuasglaidhean fhaighinn airson raon farsaing de dhiofar dhùbhlain. Ge b’ e dè an co-dhùnadh a bhios ann a thaobh sgìrean-sgoile, tha Bòrd na Gàidhlig a’ moladh, gun tèid iomairt sanasachd a chruthachadh gus an tuig pàrantan gu furasta far a bheil an t-seirbheis FtG aca suidhichte agus mar a gheibh iad cothrom air taic còmhdhail.

Gheibhear am freagairt slàn an seo.