Maoineachadh Do Bhuidhnean Coimhearsnachd

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ toirt maoineachadh ro-chudromach do bhuidhnean coimhearsnachdan airson 60 pròiseactan Gàidhlig.

Tha Bòrd na Gàidhlig air còrr is £171,000 a thoirt do 60 pròiseact Gàidhlig mar phàirt den sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd aca – prìomh mhaoin Bhòrd na Gàidhlig airson taic a thoirt do bhuidhnean gus pròiseactan a lìbhrigeadh gus cleachdadh is ionnsachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh agus àrdachadh aig ìre na coimhearsnachd.

Gheibh buidhnean buannachd air feadh na h-Alba bho na duaisean, bho bhun-sgoiltean agus buidhnean Gàidhlig gu soirceas coimhearsnachd agus carthannas seargadh-inntinn.

’S e Àrd-sgoil Phort Rìgh a’ bhuidheann a gheibh an tabhartas as motha, le £5,000 air a thoirt seachad, a’ cumail taic ri còrr is 130 sgoilearan a tha a’ faighinn cuid den fhoghlam aca tron Ghàidhlig. Tha an sgoil ag ràdh gu bheil iad ag iarraidh coimhearsnachd na Gàidhlig a neartachadh, cur ri sgilean, misneachd a leudachadh ann an co-obrachadh cho math ri bhith a’ dèanamh cheanglaichean le daoine eile aig a bheil Gàidhlig.

Fhuair Alzheimer Alba £4,000 gus Fàs na Gàidhlig a lìbhrigeadh. A’ togail air a’ phròiseact Còmhraidhean sa Ghàidhlig aca, tha an carthannas airson cumail orra le bhith a’ conaltradh le daoine air a bheil seargadh-inntinn agus an luchd-cùraim, an teaghlaichean is an caraidean agus gus togail air na ceanglaichean eadar ginealaich a chaidh a chruthachadh leis na bun-sgoiltean Gàidhlig san Eilean Sgitheanach, Loch Abar, agus Taobh Siar Rois.

Fhuair Artsplay Highland £4,000 cuideachd airson pròiseact Ceòl is Cèilidh aca, a bheir comas dhaibh 39 bùithtean-obrach a thoirt seachad thairis air trì buidhnean sgoil-àraich Gàidhlig ann an Druim na Drochaid, Inbhir Pheofharain agus Baile Dhubhthaich.

Am measg nam buidhnean eile a gheibh maoineachadh, tha Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig ann an Dùn Èideann a fhuair £1,750 gus cur ris na tha iad a’ tabhainn sa Ghàidhlig sa phrìomh-bhaile.

Fhuair Soirceas Coimhearsnachd Ghlaschu CIC airgead gus clasaichean Gàidhlig a thabhann do dhaoine òga eadar 6 agus 18, gus sgilean ionnsachadh leithid trapeze, lùth-chleasachd agus unicycle, agus fhuair Talla Baile Cheann Colldruim ann an Aonghas maoineachadh airson a’ phròiseact Gàidhlig anns na Glinn.

Fhuair Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig aithneachadh le duais gus am pròiseact pod-chraoladh Gàidhlig aca a mhaoineachadh, agus tha Bun-sgoil an Iar ann an Siorrachd Rinn Friù air £1,750 fhaighinn airson leasanan Gàidhlig do phàrantan aig a bheil clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, a bharrachd air luchd-obrach na sgoile a tha ag iarraidh an cànan ionnsachadh.

Tha Caraidean Institiùd Elphinstone ann an Obar Dheathain air £2,500 fhaighinn airson Seinn Spioradail, taisbeanadh a thèid air cuairt fad bliadhna le stuthan lèir-chlaistinneach a’ gabhail a-steach tasglann didseatach, film 15 mionaidean agus làrach-lìn a thèid a chuir air bhog san Fhaoilleach 2024. Aig an aon àm, fhuair Cluicheadairean Inbhir Pheofharain £800 airson neach-ealain Ghàidhlig air mhuinntireas.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha sinn air leth toilichte taic a thoirt do na coimhearsnachdan iongantach seo uile agus iad a’ brosnachadh agus ag àrdachadh cleachdadh na Gàidhlig aig ìre ionadail agus nàiseanta. Tha a’ chuairt maoineachaidh as ùire seo a’ sealltainn na buaidh aig Bòrd na Gàidhlig air buidhnean, carthannasan agus buidhnean coimhearsnachd air feadh na dùthcha agus sinn ag obair gus cur ri ruigsinneachd na Gàidhlig còmhla.

Tha sinn gu mòr airson buidhnean a chuideachadh gus pròiseactan a lìbhrigeadh aig ìre coimhearsnachd a bhios chan ann a-mhàin a’ cur ri cleachdadh na Gàidhlig, ach a bhios cuideachd a’ gabhail a-steach an ath ghinealach agus sinn  a’ cumail oirnn a’ cur a’ chànain aig cridhe choimhearsnachdan air feadh na h-Alba.”

 

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith diofar sgeamaichean maoineachaidh aig diofar amannan tron bhliadhna. Ma tha moladh agaibh airson pròiseact, cuir post-d gu: tabhartas@gaidhlig.scot, no fòn gu 07584 103 944.

 

Buidhnean a fhuair Maoineachadh

Siorrachd Obar Dheathain

Càirdean Institiud Elphinstone – £2,500

Fèis Obar Dheathain  – £940

 

Aonghas

Talla a’ Bhaile, Ceann Colldruim – £3,500

 

Earra Ghàidheal is Bòd

Urras Leasachaidh Sgìreil Thaigh na Bruaich – £2,000

Comunn Gàidhealach an Òbain – £3,000

Air Ghleus – £2,000

Co-roinn Ghàidhlig Mhuile agus Idhe – £1,200

Comunn Gàidhealach Mhuile – £3,000

 

Dùn Èideann

Bothan Dhùn Èideann – £3,500

Fòram Dannsa Traidiseanta na h-Alba – £3,000

Oilthigh Napier Dhùn Èideann – £3,000

Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig – £1,750

 

Dùn Phris Is Gall-Ghàidhealaibh

Gàidhlig Dumgal – £3,500

 

Siorrachd Àir an Ear

Fòram Gàidhlig Siorrachd Inbhir Àir an Ear – £3,000

 

Siorrachd Dhùn Breatann an Ear

Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig – £240

Buidheann Gàidhlig Dhrochaid an Easbaig – £2,500

CnP Meadowburn – £2,000

 

Siorrachd Rinn Friù an Ear

Gàidhlig san Dachaigh Glaschu a Deas – £3.700

Soirceas Coimhearsnachd Ghlaschu CiC – £2,750

 

Glaschu

Lingo Flamingo – £4,000

Comann Gàidhlig Lunnainn – £800

Gàidhlig san Dachaigh (Glaschu) – £3,000

Comhairle nam Pàrant Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dàil – £4,000

Ceòl is Craic – £4,000

Bun-sgoil Bheinn Chamshroin – £3,000

Comunn na Dràma – £3,850

 

A’ Ghàidhealtachd

Buidheann Ghàidhlig Pholl Lochaidh (An t-Eilean Dubh) – £3,000

Bunait Chnòideart (Caol agus Malaig) – £3,750

Goireasan Coimhearsnachd Ghleann Fhionghain SCIO (Caol agus Malaig) – £2,200

Cluicheadairean Inbhir Pheofharain (Inbhir Pheofharain)  – £800

Fèis Chataibh (Cataibh an Ear agus Eadardan) – £3,000

Sabhal Mòr Ostaig (Eilean a’ Cheò) – £4,000

Gàidhlig san Dachaigh (Eilean a’ Cheò) – £1,000

Alzheimer Alba – Action On Dementia (Eilean a’ Cheò) – £4,000

Bun Sgoiltean Chille Mhoire agus Stafainn (Eilean a’ Cheò) – £3,800

Ionad Thròndairnis (Eilean a’ Cheò) – £4,000

Àrd-sgoil Phort Rìgh (Eilean a’ Cheò) – £5,000

Urras an Taobh Sear (Eilean a’ Cheò) – £3,000

Meur Loch Abar (An Gearastan agus Àird nam Murchan) – £4,000

Fèis Lochabair (Fort William and Ardnamurchan) – £1,750

Artsplay Highland – £4,500

Ionad Ionnsachaidh Sgìre na Luirg (Tuath, Iar agus Meadhan Chataibh) – £4,500

Ionad Trèanaidh an Iar-thuath (Tuath, Iar agus Meadhan Chataibh) – £1,500

Comann Nam Pàrant Baile Dhubhthaich (Baile Dhubhthaich agus Taobh an Ear) – £4,000

Fèis Air an Oir (Inbhir Theòrsa agus Iar-thuath Ghallaibh) – £3,000

Geopark Iar-thuath na Gàidhealtachd (Ros an Iar, Srath Pheofhair agus Loch Aillse) – £2,400

 

Inbhir Chluaidh

Buidheann Luchd-ionnsachaidh Inbhir Chluaidh – £1,000

 

Na h-Eileanan an Iar

Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil (An Taobh Siar agus Nis) £4,480

Dòchas Dancers (Barraigh) – £4,000

Sràdagan Sgìre Ùig (Ùig is Càrlabhagh) – £2,500

Urras an Taighe Mhòir agus Comunn Eachdraidh Loch Ròg an Ear (Ùig is Càrlabhagh- £3,250

Sruth-mara (Ùig is Càrlabhagh) – £3,850

Dòrlach – £4,000

 

Siorrachd Rinn Friù

Bun-sgoil an Iar – £1,750

ClannGàidhlig – £1,800

 

Siorrachd Lannraig a Deas

Comann Ionad Coimhearsnachd Rathad Thornton – £1,000

Buidheann Ghàidhlig Chille Bhrìghde an Ear – £2,500

Iomairt Ghàidhlig Coimhearsnachd Dhail Chluaidh – £3,750

Àrd-sgoil Calderglen – £3,500

 

Comhairle Shruighlea

Fèis Fhoirt – £1,200

 

Lorgar barrachd fiosrachaidh mu na sgeamaichean maoineachaidh againn an seo.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mu na pròiseactan a tha a’ faighinn taic-airgead bhuainn air GrantNav.