Tabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean 2019/20 fosgailte

Graphic: Bòrd na Gàidhlig logo

Tha sgeama Thabhartasan Foghlaim nan Tràth-bhliadhnaichean aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte an-dràsta.

Chaidh an sgeama seo a dhealbh gus am bi e a’ freagairt air buidhnean thràth-bhliadhnaichean saor-thoileach (aois 0-5) a tha ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ’s a leudachadh bho latha gu latha, agus daoine a bhrosnachadh gu bhith a’ leantainn le Foghlam tron Ghàidhlig.

Tha an sgeama seo a’ ruith ann an com-pàirteachas le Comann nam Pàrant le taic-airgid bho na maoinean CYPFEIF & ALEC aig Riaghaltas na h-Alba.

Tadhail air na duilleagan maoineachaidh againn airson tuilleadh stiùiridh agus fiosrachaidh mu iarrtasan.

Feumaidh iarrtasan a bhith a-staigh ro 5f Dihaoine 14 Ògmhios 2019 agus cha tèid gabhail ri iarrtasan a thig a-staigh an dèidh sin.

Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios gu: tabhartas@gaidhlig.scot

Fiosrachadh as ùire: Tha an sgeama maoineachaidh seo air dùnadh do thagraidhean.