Ceisteachan: Cleachdadh na Gàidhlig 2022

Tha lèirmheas neo-eisimeileach a’ dol air adhart an-dràsta le sgioba fo stiùir Sabhal Mòr Ostaig air adhartas a’ Phlana Nàiseanta làthaireach. Mar phàirt den obair seo, tha iad a’ rannsachadh cleachdadh na Gàidhlig.

Tha sinn a’ sgaoileadh ceisteachan goirid mar phàirt de lèirmheas seo. Bhiodh sinn air leth taingeil nam biodh mionaid agaibh airson seo a lìonadh a-steach. Bidh e fosgailte airson 24 uair a thìde a-mhàin (bho 8f air 19 Ògmhios gu 8f air 20 Ògmhios) agus ri lìonadh a-steach an-seo: https://bit.ly/CCnG2022

Cuiridh na freagairtean seo ri aithisg SMO a thig a-mach sna mìosan ri thighinn.

**Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd**

https://www.gaidhlig.scot/wp-content/uploads/2020/12/Privacy-Notice-NGLP-23-28-Questionnaire-GE.pdf