Freagairt air Co-chomhairleachadh: Dreachd Ro-innleachd Chorporra CnES

Chuir Bòrd na Gàidhlig freagairt a-steach dhan cho-chomhairle le Comhairle nan Eilean Siar Dreachd Ro-innleachd Chorporra 2024-27. Am measg na puingean a chaidh a thogail, thuirt sinn:

Tha Poileasaidh Gàidhlig, Ro-innleachd Chorporra 2022-2027 agus Plana Gàidhlig na Comhairle ag adhartachadh agus a’ toirt taic do chleachdadh, ionnsachadh agus adhartachadh na Gàidhlig anns na h-eileanan an Iar. Mar a tha am Poileasaidh Gàidhlig agus Ro-innleachd Chorporra ag ràdh:

Gum bu chòir do Na h-Eileanan an Iar gu bunaiteach na choimhearsnachdan dhà-chànanach far a bheil an aon ùghdarras aig a’ Ghàidhlig agus a’ Bheurla mar mheadhanan conaltraidh.

Ann an com-pàirticheas, tha a’ Chomhairle dealasach gu stèidheachadh seasmhachd dhan Ghàidhlig agus a cultar san àm ri teachd ann an Innse Gall, agus gum bi Innse Gall air an aithneachadh agus taic air a chumail riutha le buidhnean nàiseanta a thaobh buaidh air taic don Ghàidhlig, an dàimh ris a’ chànan agus gu h-eacanomaigeach.”

 

Gheibhear am freagairt slàn an seo.