Naidheachdan

Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig air a chur air dòigh gus taic a chumail ri pàrantan – #cleachdiaigantaigh / #useitathome

      Bidh am prògram air-loidhne air a chumail air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig le ceangal ri farsaingeachd de ghoireasan eadar-obrach agus de thachartasan às dèidh sgoile airson òigridh.  Bheir seo cothrom do chloinn an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachd na dachaigh.     Tha am Bòrd air a bhith ag obair gu […]

01/05/2020

Barrachd >

Pròiseact sgoiltean ‘Buaidh, Dòchas is Àrd-amas’ air fhoillseachadh gus an 275mh ceann-bliadhna de Bhlàr Sliabh a’ Chlamhain a chomharrachadh

Tha clann eadar 10 agus 17 bliadhna a dh’aois a’ faotainn cuireadh gu com-pàirteachadh ann am pròiseact ùr-nodha a tha a’ comharrachadh an 275mh ceann-bliadhna de Bhlàr Sliabh a’ Chlamhain. Mar ghnìomhachd fìor fhreagarrach do ionnsachadh san dachaigh, gabhar ri innteartan ann an cruth rosg, bàrdachd no ealain is dealbhadh a tha a’ cuimseachadh air […]

16/04/2020

Barrachd >

COVID-19 (Coronavirus) & GLAIF 2020/21

    Leis an t-suidheachadh COVID-19, tha sinn mothachail gum bi buaidh aig seo air comas aig buidhnean iarrtas a chur a-steach airson GLAIF 2020/21. Bu mhath leinn sùbailteachd a thabhann do bhuidhnean gus an urrainn dhaibh iarrtas a chur thugainn. Tha sinn airson dearbhadh gum bi sinn a’ gabhail iarrtasan as dèidh a’ cheann-uidhe […]

27/03/2020

Barrachd >