Naidheachdan

Picture: A teacher and a primary school pupil smiling and looking at the pupils work. Text reads 'New Teacher's Conference 2021. 24-25 May 2021, 4:15-5:15pm'.

Co-labhairt nan Tidsearan Ùra

Tha Bòrd na Gàidhlig toilichte fàilte a chur air Tidsearan Ùr-theisteanaichte sa Ghàidhlig do Cho-labhairt nan Tidsearan Ùra 2021. Uair eile, bidh an co-labhairt a’ dol air adhart air loidhne tro Microsoft Teams dà fheasgar an dèidh na sgoile 24 is 25  den Chèitean agus tha sinn a’ fosgladh a’ chothruim do thidsearan a tha […]

06/05/2021

Barrachd >
Graphic: Bòrd na Gàidhlig logo in black on a maroon background. Text reads 'Information session - Director of Education. Tuesday 27th April, 7:30-8pm.

Seisean Fiosrachaidh – Stiùiriche Foghlaim

Dimàirt 27 Giblean, 19.30-20.00, Microsoft Teams Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air proifeiseantaich le ùidh san dreuchd Stiùiriche Foghlaim gu seisean fiosrachaidh le Stiùiriche Foghlaim (làthaireach), Manaidsear Foghlaim agus Ceannard na buidhne. ‘S e cothrom mi-fhoirmeil a bhios seo gus barrachd fhaighinn a-mach mun obair is dleastanasan roinn an fhoghlaim. Thèid an t-seisean […]

20/04/2021

Barrachd >
Picture: Community Land Scotland logo, words written in grey with the "unity" of community written in green with an asterisk

Com-pàirteachas ùr eadar Bòrd na Gàidhlig agus Fearann ​​Coimhearsnachd Alba

Tha com-pàirteachas ùr eadar Bòrd na Gàidhlig agus Fearann ​​Coimhearsnachd Alba ag ainmeachadh maoineachadh airson leasachadh na Gàidhlig le uachdarain coimhearsnachd eileanach, urrasan dualchais agus urrasan eile. Le mu 75% de na daoine sna h-Eileanan an Iar a’ fuireach air fearann ​​a tha fo shealbh coimhearsnachd, agus ceanglaichean làidir ann eadar fearann, coimhearsnachd agus a’ […]

24/03/2021

Barrachd >