Naidheachdan

AM MÒD NÀISEANTA RÌOGHAIL AIR MEUDACHADH DE £3.2 MILLEAN A CHUR RI EACONAMAIDH GHLASCHU

Leugh an aithisg seo; The Glamis consultancy Report Aithisg Mòd Naseanta Rioghail 2019 Chunnacas bliadhna air leth eile den Mhòd Nàiseanta Rìoghail an-uiridh (The Royal National Mòd), le figearan a’ taisbeanadh gun do chuir am Mòd £3.2 millean ri eaconamaidh ionadail Ghlaschu. Tha aithisg mun bhuaidh eaconamach o chionn ghoirid a’ sealltainn gun do chuir […]

27/02/2020

Barrachd >

DEISEALACHADH AIRSON FÈIS LUACH A GHLUASAD AIR ADHART

Chaidh cuid de na planaichean airson LUACH, fèill ùr a bhios a’ gabhail àite air 3mh is 4mh Giblean 2020, fhoillseachadh an-dè, Diciadain 19mh den Ghearran, le Gàidhlig agus coimhearsnachdan aig cridhe na bhios a’ dol air adhart. Thèid an fhèis a chumail airson a’ chiad uair am-bliadhna, le farsaingeachd de thachartasan, tron Ghàidhlig, airson […]

25/02/2020

Barrachd >

Foghlam tron Ghàidhlig ri fhaighinn ann an Siorrachd Àir a Tuath

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air an naidheachd gum bi Foghlam tron Ghàidhlig ri fhaighinn ann an Siorrachd Àir a Tuath airson a’ chiad uair bhon Lùnastal 2020. Thèid a stèidheachadh aig Bun-sgoil Phàirc Whitehirst ann an Cill D’Fhinnein agus chaidh sanas-obrach a-mach an t-seachdain-sa airson Prìomh-thidsear Ghàidhlig. Seo a’ chiad iarrtas soirbheachail […]

27/01/2020

Barrachd >