Naidheachdan

Naidheachdan

GOIREAS LEUGHAIDH A BHUANNAICH DUAISEAN A’ TOIRT TAIC RO-CHUDROMACH DO SGOILEARAN GÀIDHLIG FHAD ’S A THA SGOILTEAN DÙINTE Tha Giglets Gàidhlig na ghoireas litearrachd, an-asgaidh do sgoiltean, a tha a’ toirt cothrom do sgoilearan ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG) air leabharlann air-loidhne, a tha a’ sìor fhàs, anns a bheil cha mhòr […]

26/03/2020

Barrachd >

COVID-19: Teachdaireachd bho Cheannard Bhòrd na Gàidhlig

Tha mi an dòchas gu bheil sibh uile slàn is sàbhailte. Tha mi mothachail gur e àm làn mhì-cinnt is iomagain a tha seo. Tha mi airson ath-dhearbhadh a dhèanamh air geallaidhean Bhòrd na Gàidhlig do ar com-pàirtichean maoineachaidh, buidhnean saor-thoileach, coimhearsnachdan agus do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig aig an àm seo. Tha sinn […]

25/03/2020

Barrachd >

Advice on Bòrd na Gàidhlig funding awards and COVID-19 (Coronavirus)

Bidh cuid de na tachartasan is pròiseactan a fhuair taic airgead bho Bhòrd na Gàidhlig fo sgrùdadh an-dràsta is ma dh’fhaoidte gun tèid an cur dheth no atharrachadh gu uaireigin eile.   Tha e cudromach gun lean buidhnean comhairle oifigeil agus gun cuidich iad anns na h-oidhirpean gus bacadh a chur air COVID-19.   Ma […]

17/03/2020

Barrachd >