Naidheachdan

Iain MacLeòid

Mar a tha iomadh duine agus buidheann eile, bha sinn uile aig Bòrd na Gàidhlig gu math duilich an naidheachd a chluinntinn mu bhàs Iain MhicLeòid ann an Dùn Èideann. A bharrachd air Bòrd na Gàidhlig, bha Iain an sàs ann am buidhnean eile mar Chomann nam Pàrant Nàiseanta, Comunn na Clàrsaich, CnaG agus An […]

11/01/2018

Barrachd >