Naidheachdan

A’ chiad Phreantas Cheumnach ann an Alba

Ann an gluasad cruth-atharrachail, tha Bòrd na Gàidhlig air Orla, a tha na h-oileanach, fhastadh ann an obair làn-ùine le tuarastal. Anns an dreuchd ùr seo, bidh i a’ cur seachad an ath cheithir bliadhna a’ measgachadh ionnsachadh stèidhichte air obair ann an àrainneachd làn Ghàidhlig le a h-obair a dh’ionnsaigh BA (le Urram) ann […]

12/10/2019

Barrachd >

Aithris air Spòrs Gàidhlig

Thuirt neach-labhairt airson Bòrd na Gàidhlig: “Tha am pròiseact Spòrs Gàidhlig, a tha air a ruith le Comunn na Gàidhlig, air taic fhaighinn bho thòisich e bho chionn 18 mìosan oir tha sinn ag aithneachadh mar a tha spòrs a’ cur ri cleachdadh na Gàidhlig agus air an luach a thig an cois sin.  Chaidh […]

23/09/2019

Barrachd >

Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig ùr aig Bòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte a ràdh gun deach Jim Whannel a fhastadh mar Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig agus tha e a’ tòiseachadh san dreuchd seo 04 Sultain 2019, ag obair pàirt-ùine. Bidh Jim os cionn sgioba foghlaim Bhòrd na Gàidhlig agus ag obair leotha gus poileasaidhean foghlam a’ Bhùird a stiùireadh. Tha […]

05/09/2019

Barrachd >