Naidheachdan

Na Duaisean Gàidhlig

Tha e na adhbhar moit don Daily Record còmhla ri, Bòrd na Gàidhlig, a bhith a’ cur air dòigh fear de na tachartasan Gàidhlig as iomraitiche a bhios ga chumail gach bliadhna. Tha na duaisean a’ toirt aithne do shàr oidhirpean is soirbheachadh ann an cultar, foghlam agus saoghal na Gàidhlig san fharsaingeachd, agus iad […]

20/11/2019

Barrachd >

Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air an treas tionndadh de Phlana Gàidhlig VisitScotland

Am Plana Gàidhlig as ùire air fhoillseachadh VisitScotland a’ nochdadh taic dhan Ghàidhlig san àm ri teachd  Tha seo a’ tighinn às dèidh bhidio ‘Scottish Gaelic Explained’ a chruthaich a’ bhuidheann turasachd nàiseanta as t-samhradh agus air a bheil còrr is 95,000 daoine air coimhead, rud a tha a’ sealltainn gu bheil ùidh sa chànan […]

07/11/2019

Barrachd >

Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh Colmcille 1500

Ann an 2021, bidh 1,500 bliadhna ann bho rugadh an Naomh Calum Cille. Tha an dìleab aig Calum Cille fhathast a’ leantainn chun an latha an-diugh ann an Alba, agus tha e air aon de na trì pàtranan-naomha ann an Èirinn. Gus seo a chomharrachadh, bidh Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh phlanaichean airson breith Chaluim […]

16/10/2019

Barrachd >