Duaisean na Gàidhlig 2023

Dealbh: Stevie Walsh

Chaidh Duaisean na Gàidhlig 2023 a chumail oidhche ‘Mhàirt aig Taigh-òsta Marriott ann an Glaschu. Chaidh deich duaisean an toirt seachad do dhaoine agus bhuidhnean air feadh na dùthcha airson an cuid obrach taobh a-staigh saoghal na Gàidhlig. Airson a’ chiad uair, chaidh na Duaisean a chumail mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig, gus cuid de na daoine agus buidhnean a tha ag obair gu cruaidh sa Ghàidhlig a chomharrachadh.

B’ e seo an deicheamh bliadhna aig Duaisean na Gàidhlig agus chaidh beagan ùrachadh a dhèanamh air na roinnean gus sin a chomharrachadh. Chunnaic sinn Duais ùr airson neach-cruthachaidh na bliadhna, duais Gàidhlig ann an spòrs agus na duaisean leantainneach leithid Tosgaire Òg na Bliadhna agus Urram nan Gàidheal.

Bha Cathy ‘Bhàn’ NicDhòmhnaill os cionn chùisean agus timcheall air 150 neach an làthair gus obair na Gàidhlig a chomharrachadh.

Tha na Duaisean, a tha air an cumail ann an com-pàirteachas leis an Daily Record, a’ toirt cothrom do dhaoine agus do bhuidhnean aithne fhaighinn airson na h-obair cudromaich a tha iad a’ dèanamh gach bliadhna.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha pailteas de dh’obair a’ dol sa Ghàidhlig gach bliadhna agus tha sin a’ fàs le gach bliadhna a dh’fhalbhas. Tha sin follaiseach agus sinn air an àireamh as motha de mholaidhean fhaighinn am-bliadhna. Bha oidhche air leth againn còmhla agus sinn a’ togail air a’ Ghàidhlig, a cur ri àbhaisteachadh na Gàidhlig agus a’ comharrachadh na h-obair mìorbhailich a tha a’ dol taobh a-staigh saoghal na Gàidhlig.”

Chaidh na duaisean a leanas a thoirt seachad aig a’ chuirm:

Duais Ealain is Cultair – Marcas Mac an Tuairneir

Sàr-dhuais na Gàidhlig – Yvonne Irving

Sàr-dhuais nam Meadhanan – FilmG

Duais Coimhearsnachd – Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu

An Duais Ionnsachaidh – Sgioba na Gàidhlig, eSgoil

Gàidhlig ann an Spòrs – Màiri NicRisnidh, BBC Spòrs Gàidhlig

Duais Eaconamach na Gàidhlig – Astar

An Neach-cruthachaidh Susbaint Ghàidhlig as Fheàrr – Young Scot

Tosgaire Òg na Bliadhna – Raonaid Kellow

Duais Urram nan Gàidheal – Ailean Caimbeul

Barrachd fiosrachaidh:

Bòrd na Gàidhlig

Duaisean na Gàidhlig

Dealbh le Stevie Walsh.