Com-pàirteachas ùr eadar Bòrd na Gàidhlig agus Fearann ​​Coimhearsnachd Alba

Tha com-pàirteachas ùr eadar Bòrd na Gàidhlig agus Fearann ​​Coimhearsnachd Alba ag ainmeachadh maoineachadh airson leasachadh na Gàidhlig le uachdarain coimhearsnachd eileanach, urrasan dualchais agus urrasan eile.

Le mu 75% de na daoine sna h-Eileanan an Iar a’ fuireach air fearann ​​a tha fo shealbh coimhearsnachd, agus ceanglaichean làidir ann eadar fearann, coimhearsnachd agus a’ Ghàidhlig agus a cultar, tha gealltanas ann am Plana Nàiseanta na Gàidhlig gus maoin a stèidheachadh, ann an co-bhonn ri Fearann ​​Coimhearsnachd Alba (Community Land Scotland – CLS), a tha a’ cumail taic ri bhith a’ neartachadh cleachdadh na Gàidhlig.  Tha a’ mhaoin seo a’ cur ri trì ro-innleachdan aig Riaghaltas na h-Alba – a’ meudachadh cleachdadh na Gàidhlig, seilbh fearainn coimhearsnachd agus cumhachdachadh coimhearsnachd.

Bheir am pìleat seo, a chaidh aontachadh le Bòrd na Gàidhlig, maoineachadh seachad aig trì ìrean – suas ri £5,000, suas ri £15,000 agus suas ri £30,000, le maoineachadh iomlan de £125,000 uile gu lèir.  Bidh an sgeama fosgailte do dh’urrasan coimhearsnachd, chan ann a-mhàin do dh’urrasan fearainn, anns na h-Eileanan an Iar agus sna h-eileanan ann an sgìrean Comhairle na Gàidhealtachd agus Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.   Feumaidh gach urras plana sìmplidh a chruthachadh a sheallas mar a mheudaicheas an obair aca cleachdadh, ionnsachadh agus adhartachadh na Gàidhlig anns na sgìrean aca.

Thèid co-dhùnaidhean mu mhaoineachadh a dhèanamh le pannal de riochdairean bho dhiofar roinnean is sgìrean.  San dòigh seo, nì an sgeama cinnteach gum bi co-dhùnaidhean stèidhichte sa choimhearsnachd.

Is e a’ chiad cheum den phìleat a bhith a’ fastadh oifigear a bhios ag obair le CLS gus gach cuid Gàidhlig a neartachadh ann an obair CLS fhèin agus am measg a bhallrachd agus gus taic a thoirt do thagraichean gus pròiseactan leasachaidh Gàidhlig ullachadh agus a lìbhrigeadh.

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha an sgeama seo a’ dearbhadh dealas maireannach Bhòrd na Gàidhlig do choimhearsnachdan Gàidhlig nan eilean agus do na neartan a tha buidhnean coimhearsnachd a’ sealltainn gu follaiseach.

Tha sinn toilichte a bhith ag obair ann an com-pàirteachas le buidheann cho cliùiteach ri Fearann ​​Coimhearsnachd Alba agus leis na h-urrasan coimhearsnachd a tha cho cudromach ann a bhith a’ ceangal fearann, cànan agus cultar.”

Thuirt an Leas-phrìomh Mhinistear Iain Swinney:

“Tha a’ Ghàidhlig agus a cultar aig cridhe mòran de na sgìrean dùthchail againn agus tha e riatanach gum faigh sinn dòighean ùra air dìon agus taic a thoirt dhaibhsan a tha a’ fuireach anns na coimhearsnachdan sin.

“Tha mi a’ cur fàilte air an iomairt ùr seo le Bord na Gàidhlig agus Fearainn Coimhearsnachd Alba agus tha mi cinnteach gu bi i buannachdail dhaibhsan a tha a’ fuireach agus ag obair anns na coimhearsnachdan Gàidhlig againn.”

Thuirt Ailsa Raeburn, Cathraiche, Fearann Coimhearsnachd Alba:

“Aig Fearann ​​Coimhearsnachd Alba, tha sinn gu mòr airson a bhith ag obair ann an com-pàirteachas le buidhnean eile gus an roinn coimhearsnachd a neartachadh air feadh na h-Alba. Cuidichidh an com-pàirteachas ùr inntinneach seo le Bòrd na Gàidhlig uachdarain coimhearsnachd agus urrasan dualchais air feadh nan eilean, a’ neartachadh agus a’ comharrachadh na Gàidhlig agus a cultar sna h-eileanan agus tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ faicinn farsaingeachd de bheachdan ùr-ghnàthach a’ tighinn air adhart.”

Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig

Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte gu bheil lìonra taice proifeasanta airson oifigearan coimhearsnachd Gàidhlig gu bhith a’ tòiseachadh.  Thèid a chur an gnìomh tro chom-pàirticheas eadar Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh Obar Dheathain is Comunn na Gàidhlig.

Tha barrachd is barrachd bhuidhnean san treas roinn a’ fastadh oifigearan Gàidhlig a tha ag obair le diofar choimhearsnachdan ann an Alba. Tha mòran de na dreuchdan sin air am maoineachadh le Bòrd na Gàidhlig agus le buidhnean poblach eile. ’S e an aon oifigear Gàidhlig ann am buidheann nas fharsainge a th’ ann an tòrr de na h-oifigearan seo.

Tha na h-oifigearan ag obair ann an grunn diofar roinnean –  obair òigridh, gnìomhachas, an àrainneachd, na h-ealainean –  agus tha a’ mhòr-chuid dhiubh ag obair anns na h-Eileanan an Iar agus air a’ Ghàidhealtachd, le cuid dhiubh stèidhichte ann an Earra-Ghàidheal is Bòd, Glaschu agus Dùn Èideann. Tha timcheall 40 obraichean làn-ùine no pàirt-ùine ann.

Lìbhrigidh an lìonra leasachadh is ionnsachadh proifeasanta agus cothroman airson a bhith a’ co-roinn fiosrachaidh a bharrachd air a bhith a’ cur ri co-obrachadh agus ri bhith a’ cumail taic ri càch a chèile.  Às dèidh a’ chiad bhliadhna, thèid an obair a mheasadh gus leasachaidhean san àm ri teachd fhiosrachadh, a dh’fhaodadh a bhith a’ gabhail a-steach prògram dreuchdail airson oifigearan Gàidhlig.

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig: “Tha sinn ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e gu bheil oifigearan ag obair le farsaingeachd de choimhearsnachdan gus cur ri cleachdadh na Gàidhlig.  Bha sinn airson taic a bharrachd a thoirt dhaibh, mòran dhiubh a tha òg, gu sònraichte gus cur ri co-obrachadh, ri bhith a’ cumail taic ri càch a chèile agus ri cothroman airson leasachadh agus ionnsachadh proifeasanta.”

Thuirt an Leas-phrìomh Mhinistear, Iain Swinney: “Tha Riaghaltas na h-Alba dealasach a thaobh a bhith a’ toirt taic do na coimhearsnachdan Gàidhlig anns am bi na h-Oifigearan Gàidhlig ag obair. Tha e cudromach gum faigh na h-oifigearan seo an taic is trèanadh air a bheil iad feumach gus an comas a thoirt dhaibh rùn ar coimhearsnachdan a choileanadh, agus tha mi an dòchas gun toir am pròiseact seo gu buil ar n-amasan.

“Tha mi cuideachd toilichte a ràdh gu bheil Riaghaltas na h-Alba air maoineachadh a bharrachd de £150k a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig airson barrachd Oifigearan Leasachaidh fhastadh gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan far a bheil a’ Ghàidhlig na cànan coimhearsnachd. Bheirear seo neart a bharrachd don taic a tha ri faighinn mar-thà sna sgìrean seo.”

Thuirt Dòmhnall MacNèill, Ceannard Chomunn na Gàidhlig, “Tha na diofar oifigearan seo air leth cudromach do leasachadh na Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd, ge bith dè an raon no am buidheann sa bheil iad ag obair. Tha sinn ag aithneachadh nach eil iad an sàs ann an obair fhurasta, agus tha sinne airson gum bi cothrom aca air taic phractaigeach nan obair làitheil – a dh’aindheoin an tigeadh siud bho chonaltradh le cuideigin eile san lìonradh ùr, no bho na cothroman trèanaidh is fèin-leasachaidh a tha sinn airson a chur air dòigh.”

Thuirt Michelle NicLeòid, Àrd-Ollamh na Gàidhlig aig Oilthigh Obar Dheathain, “Tha mi uabhasach toilichte a bhith a’ gabhail pàirt anns an iomairt bhrosnachail seo. Dhearbh rannsachadh a rinn mi roimhe le oifigearan coimhearsnachd cho cudromach ’s a tha na daoine seo a thaobh a’ toirt buaidh nach beag air leasachadh cànain anns na coimhearsnachdan Gàidhlig.  Dhearbh an rannsachadh agam cuideachd gu bheil luchd-obrach anns na suidheachaidhean cudromach seo feumach air taic oir faodaidh obair choimhearsnachd a bhith beagan aonranach, a bharrachd air a bhith tlachdmhor agus luachmhor. Bheir an lìonradh ùr seo cothrom do dhaoine tighinn còmhla gus taic a chumail ri chèile agus an cuid sgilean proifeiseanta a leasachadh ann an dòigh a bheir buaidh do na coimhearsnachdan anns a bheil iad ag obair.”

Thuirt Gillian Munro, Prionnsapal Shabhal Mòr Ostaig, “Tha sinn anabarrach toilichte a bhith ag obair còmhla ri Oilthigh Obar Dheathain agus Comann na Gàidhlig gus lìonra ùr a thogail a bhios a’ cumail taic agus cothroman trèanaidh do dh’ oifigearan Gàidhlig ann an Alba. Tha e cudromach a ràdh gu bheilear a’ cur an lìonraidh seo air dòigh gus taic a thoirt dha na h-oifigearan leasachaidh Gàidhlig ann an Alba, mar chothrom dhaibh air trèanadh agus  mar fhòram conaltraidh far an urrainn dhaibh tachairt ri chèile agus ionnsachadh bho chèile, agus nach eil e idir san amharc againn, no aig a’ Bhòrd, a bhith a’ stiùireadh obair nan oifigearan ann an dòigh sam bith. ʼS e an t-amas againn uile, an dèidh na bliadhna pìolaid, gun gabh sinne ceum air ais, agus gun gabh na h-oifigearan fhèin an lìonradh os làimh, gum bi iad ga ruith mar a’ bhuidheann phroifeiseanta aca fhèin.”

Thug i air oifigearan aig nach d’fhuair fios fhathast post-d a chur gu prìomh stiùiriche a’ phròiseict, Tim Armstrong aig ta.smo@uhi.ac.uk.

Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig, a’ phrìomh bhuidheann phoblach ann an Alba aig a bheil dleastanasan airson a bhith a’ cur air adhart na Gàidhlig, a’ sireadh Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig. Bidh an dreuchd seo cudromach do dh’Alba a thaobh foghlam tràth-bhliadhnaichean, foghlam sgoile is ionnsachadh inbhich.

Bidh an neach soirbheachail a’ stiùireadh poileasaidh foghlaim is ionnsachaidh a’ Bhùird, a’ comhairleachadh a’ Bhùird fhèin, an Riaghaltais agus buidhnean lìbhrigidh foghlaim is ionnsachaidh eile mar ùghdarrasan ionadail, mu amasan a’ Bhùird a thaobh leasachadh air foghlam agus ionnsachadh na Gàidhlig.

Thuirt Mairi T NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Bidh iomadh cothrom aig an neach a bhios soirbheachail air buaidh mhòr a thoirt air fàs na Gàidhlig tro fhoghlam aig gach aois – eadar clann san dachaigh gu inbhich a tha ag ionnsachadh tro fhoghlam reachdail agus teicneòlas didseatach.

“Tha sinn ag obair gu dlùth leis an Riaghaltas, le Foghlam Alba agus buidhnean poblach eile, leis na h-oilthighean is colaistean is buidhnean sa choimhearsnachd agus tha Stiùiriche Foghlaim na Gàidhlig aig cridhe na h-obrach seo. Bidh an obair seo glè tharraingeach is inntinneach dhan neach aig a bheil na sgilean, comasan is eòlas gus poileasaidh foghlaim Gàidhlig a thoirt air adhart.”

Feumar tagraidhean airson na h-obrach a chur gu corporra@gaidhlig.scot ro 5.00f, Diluain 22na den Mhàrt 2021 is thèid agallamhan a chumail air Diciadain 7mh den Giblean 2021 air-loidhne. Tha an tuarastal air sgèile C2, a tha a’ tòiseachadh aig £64,057.

Gheibhear tuairisgeul obrach agus foirm-iarrtais an-seo.

Ma tha sibh airson barrachd ionnsachadh mun dreuchd agus bruidhinn mu deidhinn gu neo-fhoirmeil, cuiribh fios chun a’ Cheannaird, Shona NicIllinnein corporra@gaidhlig.scot.