Coinneamhan Poblach ann an Siorrachd Rinn-Friù agus Fìobha

Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte cuireadh a thoirt do phàrantan, luchd-cùraim, buidhnean no daoine le ùidh gu coinneamhan air-loidhne air Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Siorrachd Rinn Friù agus Fìobha. Thig còmhla rinn gus tuilleadh fhaighinn a-mach mu foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus mar a thèid a stèidheachadh ann an Siorrachd Rinn Friù agus Fìobha.

Bheir Jim Whannel, Stiùiriche Foghlam Gàidhlig, aig BnG, seachad taisbeanadh goirid mu na buannachdan an cois seo agus bidh cothrom ann ceistean a chur air.

Bidh Comhairle Siorrachd Rinn Friù agus Comhairle Fìobha a’ brosnachadh an solar a dh’ fhaodadh a bhith ann de Fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig nan sgìrean agus bidh iad a’ co-aoigheachd na coinneamhan còmhla ri riochdairean bho Chomann nam Pàrant, am buidheann nàiseanta a tha a’ toirt taic agus comhairle mu fhoghlam tro mheadhain na Gàidhlig do phàrantan.

Thèid a’ choinneamh mu Siorrachd Rinn-Friù a chumail air Teams, Diluain 29mh Samhain aig 18.30.

Thèid a’ choinneamh mu Fìobha a chumail air Teams, Diciadain 24mh Samhain aig 18:30.

Tha fàilte oirbh na coinneamhan seo a cho-roinn air na meadhanan sòisealta no do dhuine sam bith aig a bheil ùidh.

Faodar clàradh tro an ceangal gu h-ìosal.

Coinneamhan Poblach

Bòrd na Gàidhlig a’ toirt maoineachadh ro-chudromach do bhuidhnean agus comainn coimhearsnachd airson 50 pròiseact Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air cha mhòr £600,000 a thoirt do 50 pròiseact Gàidhlig mar phàirt de Mhaoin Gnìomhachaidh Achd na Gàidhlig (GLAIF).

 

Tha Comhairle nan Eilean Siar air aon de ghrunn bhuidhnean sna h-Eileanan Siar a bhios a’ faighinn maoineachadh airson farsaingeachd de phròiseactan, a’ gabhail a-steach duais de £20,000 gus clasaichean Gàidhlig a thoirt do na preantasan aca.

 

Tha a’ Chomhairle cuideachd air £2,300 fhaighinn gus taic a chumail ri eSgoil gus prògram de ghnìomhachdan air-loidhne a thoirt do chlann gus cur ris na sgilean cànain aca, agus £11,250 a bharrachd gus cothrom a chruthachadh do suas ri 15 oileanaich aig a bheil Gàidhlig greis-gnìomhachais samhraidh a dhèanamh ann an obair far am bi iad a’ cleachdadh na Gàidhlig.

 

Am measg nam buidhnean eile a fhuair maoineachadh, tha Sabhal Mòr Ostaig, a tha air maoineachadh fhaighinn airson ceithir pròiseactan fa-leth a’ gabhail a-steach pìleat, ann an com-pàirteachas le sgoiltean air a’ Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan an Iar, far am bi sgoilearan a’ dèanamh agallamhan le ginealaichean eadar-dhealaichte gus dualchas a ghlèidheadh ​​ann an com-pàirteachas le Tobar an Dualchais.

 

Chaidh maoineachadh a thoirt do Phuirt-adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean Earranta cuideachd gus goireas briathrachais do luchd-obrach a chruthachadh is a sgaoileadh.

 

Chaidh an obair a tha Comhairle Pheairt is Cheann Rois a’ dèanamh gus Gàidhlig a leasachadh aithneachadh le airgead airson trì pròiseactan sa bhliadhna ri tighinn. Lìbhrigidh e tachartasan agus seiseanan ionnsachaidh a-muigh mar phàirt de phròiseact Ar Dreach-tìre Gàidhlig, bheir e seachad bùithtean-obrach ciùil ann an sgoiltean agus coimhearsnachdan ro àm a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an 2022 tro ‘Aig a’ Mhòd’, agus cumaidh iad orra a bhith a’ lìbhrigeadh seiseanan ionnsachaidh inbheach san sgìre le taic airgid bhon Bhòrd.

 

Agus ann an Glaschu, gheibh Comhairle Baile Ghlaschu £25,000, a thèid a chleachdadh gus Oifigear Ionnsachaidh Teaghlaich airson FtG fhastadh. Cumaidh an t-oifigear taic gu sònraichte ri clann aig tràth-ìrean de dh’Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig air feadh na sgìre comhairle.

 

Bidh Comhairle Baile Dhùn Èideann cuideachd a’ fastadh Oifigear Leasachaidh FtG às dèidh dhaibh maoineachadh £32,000 fhaighinn tro mhaoineachadh GLAIF.

 

Gheibhear làn chunntas air na pròiseactan a fhuair maoineachadh air làrach-lìn GrantNav an seo.

 

Thèid taic a chumail ri pròiseactan eile a rinn iarrtas tro GhLAIF tron bhliadhna.

 

Thuirt Màiri NicAonghais, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig: “Tha Bòrd na Gàidhlig fhathast a’ toirt seachad chothroman gus cuideachadh le bhith a’ stiùireadh leasachadh na Gàidhlig, chan ann a-mhàin air a’ Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan, ach air feadh na h-Alba. Tha duaisean do chomhairlean leithid Ghlaschu, Dhùn Èideann agus Pheairt is Cheann Rois a’ sealltainn ar dealas a thaobh a bhith a’ toirt fàs air a’ Ghàidhlig air feadh na dùthcha agus tha iad ro-chudromach gus an cànan a thoirt do dhaoine ùra.

 

“Is e adhbhar GLAIF taic a thoirt do bhuidhnean poblach gus na Planaichean Gàidhlig aca a lìbhrigeadh. Tha Bòrd na Gàidhlig moiteil a bhith a’ cluich a phàirt ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil na geallaidhean sin air an coileanadh agus e a’ cumail taic ri leasachadh agus buileachadh iomadh pròiseact ùr-ghnàthach agus inntinneach.

 

“Tha an t-seòrsa maoineachaidh seo fìor chudromach ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil eachdraidh bheairteach a’ chànain air a ghlèidheadh ​​agus gu bheilear a’ togail air seo gus a toirt do na ginealaichean ri teachd.”

 

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ ruith diofar sgeamaichean maoineachaidh aig diofar amannan tron bhliadhna. Ma tha moladh agaibh airson pròiseact, cuir post-d gu: tabhartas@gaidhlig.scot, no fòn gu 01463 225 454.

 

 

 

BEACHDAN BHO CHOM-PÀIRTICHEAN

Thuirt Denise Sutherland, Ceannard a’ Chonaltraidh aig Puirt-adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean Earranta: “Tha sinn air leth toilichte maoineachadh fhaighinn bho Bhòrd na Gàidhlig airson an ath phròiseict againn, a tha ag amas air a’ Ghàidhlig a chur ri gnàth-eòlas an luchd-cleachdaidh againn.  Cuidichidh an trèanadh briathrachais an luchd-obrach againn a tha airson Gàidhlig ionnsachadh agus a chleachdadh.  Tha an tabhartas seo, air a bheil sinn a’ cur fàilte, a’ tighinn aig àm nuair a chaidh an dàrna eagrain den Phlana Gàidhlig againn aontachadh agus bheir e taic dhan obair leantainneach againn gus an tairgse Ghàidhlig againn a leasachadh.”

 

Thuirt Uilleam MacDhòmhnaill, Stiùiriche Foghlaim, Sgilean agus Seirbheisean Chloinne aig Comhairle nan Eilean Siar: “Tha maoin bhliadhnail GLAIF fhathast a’ cumail taic chudromach do raon de phròiseactan agus iomairtean a bhios a’ leasachadh cleachdadh agus ionnsachadh na Gàidhlig air feadh nan Eilean, a’ gabhail a-steach leudachadh leantainneach air cothroman ionnsachaidh Gàidhlig sònraichte do luchd-obrach na Comhairle, agus buileachadh prìomh raointean gnìomha eile anns a’ Phlana Ghàidhlig againn.”

 

Thuirt Fiona Robertson, Ceannard Cultair is Coimhearsnachdan ann an Comhairle Pheairt is Cheann Rois: “Tha e fìor mhath gun deach an obair leasachaidh Gàidhlig againn aithneachadh san dòigh seo. Tha sinn airson togail air na tha sinn air coileanadh gu h-ionadail mar-thà agus sinn a’ dèanamh fiughair ri fàilte a chur air a’ Mhòd ann an 2022 agus leigidh seo le barrachd dhaoine ann am Peairt agus Ceann Rois Gàidhlig ionnsachadh agus tuigse nas fheàrr fhaighinn air a h-àite agus a buaidh air an àrainneachd chultarail againn.”

 

Thuirt an Comhairliche, Chris Coineagan, Cathraiche Comhairle Bhaile Ghlaschu airson Foghlam, Sgilean agus Tràth-bhliadhnaichean: “Tha Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a’ shoirbheachadh gu mòr sa bhaile fhathast agus tha sinn moiteil gu bheil FtG air a bhith na roghainn do na teaghlaichean againn fad còrr is 22 bliadhna a-nis. Taobh a-muigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, tha an solar as motha aig Glaschu agus tha e mar thoradh air an t-soirbheachas seo gun do dhearbhaich sinn bho chionn goirid gum bi ceathramh bun-sgoil Ghàidhlig ann – tòisichidh obair a dh’ aithghearr ann an seann bhun-sgoil an Naoimh Sheumais ann an ear-thuath a’ bhaile. Tha sinn a’ cur fàilte air an naidheachd gun dh’fhuair sinn mhaoineachadh a bharrachd tro phròiseas tagraidh GLAIF agus tha fios agam gun cruthaich agus gun leasaich an t-oifigear ionnsachaidh teaghlaich modhan taice do theaghlaichean air feadh a’ bhaile.”

 

Thuirt an Comhairliche Alison Dickie, Gaisgeach na Gàidhlig airson Comhairle Dhùn Èideann: “Tha e math gu bheil Bòrd na Gàidhlig air am maoineachadh seo a thoirt dhuinn oir tha sinn fada den bheachd gur e a bhith a’ brosnachadh Gàidhlig aig na h-ìrean foghlaim as tràithe an seòmar einnsean airson a bhith a’ leudachadh FtG ann an Dùn Èideann. Tha seo, taobh a-staigh na lèirsinn againn, a’ cur air adhart an ionnsachaidh agus cleachdaidh den Ghàidhlig a bhios a dhìth san àm ri teachd gus a h-ìomhaigh àrdachadh agus conaltradh a leudachadh le coimhearsnachdan ùra, eadar ginealaich.  Leis an fhòcas aig seo air com-pàirteachas tràth le teaghlaichean, bidh an dreachd seo ro-chudromach sna planaichean againn gus FtG a leudachadh agus gus dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig agus a cultar seasmhach san àm ri teachd.”

 

Buidhnean a fhuair maoineachadh –

                                                                                                                             

An Lanntair (na h-Eileanan Siar)

Coimisean na Croitearachd

Colaisde a’ Chaisteil

Comhairle Baile Dhùn Dè

Comhairle Baile Dhùn Èideann

Comhairle Baile Ghlaschu

Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid

Comhairle Fhìobha

Comhairle na Gàidhealtachd

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle Pheairt is Cheann Rois

Comhairle Siorrachd Dhùn Bhreatann an Iar

e-Sgoil (Na h-Eileanan Siar)

Foghlam Alba

Glaschu Bheò

Puirt-adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean Earranta

Comann Oileanaich na Gàidhealtachd is nan Eilean

Leabharlannan nan Eilean Siar

Leasachadh Sgilean na h-Alba

Pàirc Nàiseanta Loch Laomainn is nan Tròisichean

NatureScot

Oilthigh Ghlaschu

Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean

Oilthigh Obar Dheathain

Poileas Alba

Sabhal Mòr Ostaig

 

 

 

 

 

Foghlam tro Ghàidhlig ann an Alba Nuadh

Tha Bòrd na Gàidhlig fìor thoilichte fàilte a chur air fosgladh na ciad Bun-sgoil tro Mheadhan na Gàidhlig ann am Mabou, Alba Nuadh. Is e seo a’ chiad sgoil tro mheadhan na Gàidhlig ann an Ameireaga a Tuath agus a’ chiad tè taobh a-muigh na h-Alba.

Chaidh a’ Bhun-sgoil Ghàidhlig, air a bheil Taigh-sgoile na Drochaide, a chruthachadh mar phròiseact coimhearsnachd neo-phrothaid le taic bho air feadh na coimhearsnachd agus chaidh tidsear làn-ùine fhastadh bho chionn ghoirid. Lìbhrigidh an sgoil prògram bogaidh do chloinn bun-sgoile le fòcas air a bhith a’ togail sgilean Gàidhlig.

Bidh a’ Bhun-sgoil Ghàidhlig ùr a’ cur ri ath-nuadhachadh na h-àrainneachd cultaraich Ghàidhlig a tha beothail is soirbheachail ann an Alba Nuadh mar-thà, agus ann an sgìre Cheap Bhreatainn gu sònraichte.

Thuirt Coinneach MacCoinnich, Cathraiche a’ Bhùird, Taigh Sgoile na Drochaide: “Is e clach-mhìle chudromach a tha seo airson ath-bheothachadh cultarail Gàidhlig Alba Nuaidh agus tha an taic bho ar caraidean ann an Alba air a bhith ro chudromach ann a bhith ga toirt gu buil. Tha sinn a’ dèanamh fiughair ris na ceanglaichean sin a neartachadh sna bliadhnaichean ri teachd.”

Tha Bòrd na Gàidhlig air a bhith ag obair le com-pàirtichean gus pasgan taic a cho-òrdanachadh dhan sgoil. Bu toil leinn taic a thoirt do na buidhnean a leanas a tha a’ planadh taic dhan sgoil aig an àm seo:

Stòrlann Nàiseanta
Foghlam Alba
Fèisean nan Gàidheal
e-Sgoil
Urras Leabhraichean na h-Alba
Comann nam Pàrant Nàiseanta
Giglets

Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri bhith a’ togail cheanglaichean – a bhios a’ sìor fhàs nas treasa – leis an sgioba ann an Alba Nuadh an dà chuid aig ìre bhuidhnean ach cuideachd tro bhith a’ ceangal clann agus teaghlaichean air am bi a’ Ghàidhlig agus a cultar a’ toirt deagh bhuaidh san dà dhùthaich. Tha àite nas fhollaisiche aig a’ Ghàidhlig air an àrd-ùrlar eadar-nàiseanta a-nis mar as còir agus i ga faicinn mar stòras luachmhor do dh’Alba agus do dh’Alba Nuadh.

Thuirt Shona NicIllInnein, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig: “Tha sinn fìor thoilichte an leasachadh seo fhaicinn ann an Alba Nuadh agus tha sinn a’ guidhe gach soirbheachas do Sgoil na Drochaide. Tha ceanglaichean eadar-nàiseanta cudromach dhan choimhearsnachd Ghàidhlig, gu sònraichte an fheadhainn eadar Alba agus Canada a tha air a bhith ann fad linntean. ’S e prìomh amas Plana Nàiseanta na Gàidhlig gun cleachd barrachd dhaoine a’ Ghàidhlig nas trice agus ann am barrachd shuidheachaidhean, agus is cinnteach gun dèan an sgoil ùr sin.”

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ cur fàilte mhòr air fosgladh Sgoil na Drochaide an t-seachdain seo agus tha iad a’ dèanamh fiughair ri bhith a’ neartachadh cheanglaichean cànanach is cultarach eadar Alba agus Alba Nuadh.

Thuirt Rùnaire a’ Chaibineit airson Cànain na h-Alba, Shirley-Anne Somerville: “Tha fios againn gu bheil an t-uamhas cheanglaichean làidir cultarail is teaghlaich eadar Alba is Alba Nuadh agus leasaichidh iad sin tro fhosgladh na ciad sgoile Gàidhlig seo.

“Bu mhath leam taing a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig is na buidhnean Gàidhlig gu lèir an sàs son na taice a tha iad air toirt agus tha mi a’ dèanamh fiughair cluinntinn mu adhartas is fàs na sgoile seo anns an ùine ri thighinn.”

Pìleat coimhearsnachd a’ tighinn air adhart gu math

Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) agus Fearann Coimhearsnachd na h-Alba (CLS) air leth toilichte innse gu bheil oifigear ùr air fhastadh gus tòiseachadh air conaltradh coimhearsnachd a mheudachadh airson a’ Ghàidhlig a neartachadh anns na h-Eileanan an Iar agus na h-eileanan ann an Comhairle na Gàidhealtachd agus Earra-Ghàidheal is Bòd.

 

Tha seo a’ leantainn air naidheachd sa Mhàrt 2021 gum biodh com-pàirteachas ùr ann gus maoineachadh a thoirt seachad agus co-dhùnaidhean stèidhichte sa choimhearsnachd a lìbhrigeadh airson leasachadh Gàidhlig le uachdarain coimhearsnachd, urrasan dualchais is eile.

Bidh an tagraiche soirbheachail, Criosaidh NicGillÌosa à Ratharsair, ag obair le CLS airson a’ Ghàidhlig a neartachadh ann an obair agus ballrachd CLS fhèin, agus taic a thoirt do thagraichean gus pròiseactan leasachaidh Gàidhlig a leasachadh agus a lìbhrigeadh.

Criosaidh NicGillÌosa, Oifigear Ùr

A’ bruidhinn air an dreuchd ùr Agnes Rennie de CLS “Bidh fastadh Chriosaidh agus cur air bhog a’ phìleit na cheum cudromach ann a bhith a’ comasachadh agus a’ toirt taic do bhuidhnean freagarrach anns na sgìrean a chaidh a shònrachadh, gus pròiseactan ùra a thoirt air adhart a neartaicheas cànan is cultar na Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd.”

Thuirt an t-oifigear ùr Criosaidh NicGillÌosa, “Tha mi air bhioran mun chothrom seo a bhith ag obair le coimhearsnachdan gus pròiseactan làidir a leasachadh a tha gan stiùireadh leis na coimhearsnachdan fhèin. Tha mi cinnteach gum bi fìor dheagh thagraidhean againn anns na mìosan a tha romhainn.

Thuirt Shona Niclllinnein, Ceannard Bòrd na Gàidhlig, “Tha an dòigh ùr seo a’ togail air neart an raoin fharsaing de dh’urrasan coimhearsnachd a tha stèidhichte mar-thà anns na h-eileanan a bhios a’ lìbhrigeadh raon farsaing de bhuannachdan eaconamach is sòisealta.  Leanaidh e gu barrachd chothroman a bhith a’ cleachdadh agus ag ionnsachadh na Gàidhlig ann am mòran thaobhan de bheatha nan eilean agus tha e stèidhichte air aithneachadh anns a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig gu feum coimhearsnachdan eileanach ro-innleachdan eadar-dhealaichte a tha a’ freagairt air na feumalachdan agus na miannan sònraichte aca fhèin.”

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim Shirley-Anne Somerville, “’S e seo iomairt air a bheil deagh fhàilte agus a tha a’ leasachadh na farsaingeachd de phròiseactan mu thràth an sàs gus taic a thoirt do Ghàidhlig anns a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan.

“Tha mi a’ moladh Bòrd na Gàidhlig agus Fearann Coimhearsnachd na h-Alba airson a thoirt air adhart agus tha mi a’ cur meal a naidheachd air Chrissie NicGilleÌosa is a’ guidhe gach soirbheachas dhi leis an obair luachmhor seo.”

Aig an ath cheum den phròiseact thèid sgeama maoineachaidh a chur air bhog.  Thèid deitichean cudromach fhoillseachadh air làrach-lìn Fearann Coimhearsnachd na h-Alba dh’aithghearr.

Lìbhrigidh seo maoineachadh aig trì ìrean – suas ri £5,000, suas ri £15,000 agus suas ri £30,000, le maoineachadh de £125,000 uile gu lèir.  Bidh an sgeama fosgailte do dh’urrasan coimhearsnachd, chan e a-mhàin urrasan fearainn, anns na h-Eileanan an Iar agus eileanan Comhairle na Gàidhealtachd agus Earra-Ghàidheal is Bhòid.   Feumaidh gach urras plana sìmplidh a chruthachadh a sheallas mar a mheudaicheas an obair aca cleachdadh, ionnsachadh agus adhartachadh na Gàidhlig anns na sgìrean aca.

Thèid co-dhùnaidhean mu mhaoineachadh a dhèanamh le panail de riochdairean bho dhiofar raointean agus roinnean.  San dòigh seo, nì an sgeama cinnteach gum bi co-dhùnaidhean stèidhichte sa choimhearsnachd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun sgeama maoineachaidh, cùmaibh sùil air: https://www.communitylandscotland.org.uk/.

Ceisteachan air Cleachdadh na Gàidhlig

Tha lèirmheas neo-eisimeileach a’ dol air adhart an-dràsta le sgioba fo stiùir Sabhal Mòr Ostaig air adhartas a’ Phlana Nàiseanta làthaireach. Mar phàirt den obair seo, tha iad a’ rannsachadh cleachdadh na Gàidhlig.

Tha sinn a’ sgaoileadh ceisteachan goirid mar phàirt de lèirmheas seo.  Bhiodh sinn air leth taingeil nam biodh mionaid agaibh airson seo a lìonadh a-steach. Bidh e fosgailte airson 24 uair a thìde a-mhàin (bho 8f air 20 Ògmhios gu 8f air 21 Ògmhios) agus ri lìonadh a-steach an-seo: https://forms.office.com/r/YSQ87RN65p.

Cuiridh na freagairtean seo ri aithisg SMO a thig a-mach sna mìosan ri thighinn.

**Fiosrachadh mu Phrìobhaideachd – https://www.gaidhlig.scot/wp-content/uploads/2021/06/NGLP-Privacy-Notice-June-2021.pdf**

Ball ùr air Ainmeachadh gu Bòrd na Gàidhlig

Tha Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, Ms Somerville, air a chuir an cèill an-diugh (26 Cèitean 2021) gun deach Dòmhnall MacAoidh ainmeachadh mar Bhall de Bhòrd na Gàidhlig.

BALL

Rugadh agus thogadh Dòmhnall MacAoidh air Eilean Leòdhais agus a’ Ghàidhlig aige bhon thùs. Às deidh trèanadh mar Einnseanair Mheacanaigeach dh’obraich e ann an gnìomhachas a’ ghasa agus ola.

“Chòrd e rium a bhith ag obair thall-thairis 16 bliadhna anns an robh an t-àrachadh dà-chànanach agam na shàr bhuannachd ann a bhith a’ dèiligeadh le cànain ùra. Tha còrr air 15 bliadhna de eòlas agam mar mhanaidsear aig àrd ìre, a’ mìneachadh agus a’ lìbhrigeadh atharrachadh agus fàs ro-innleachdail. A-nis stèidhichte ann an Siorrachd Obar Dheathain bhrèagha son na deich bliadhna mu dheireadh, ’s e am miann agam Gàidhlig fhaicinn a’ soirbheachadh mar chànan bheò anns a’ chòimhearsnachd, agus tha mi an dòchas gum bi an t-èolas agam ann an gnìomhachas agus mo ghaol don a’ chànan gu feum do Bhòrd na Gàidhlig ann a bhith a’ neartachadh a’ chànain anns an àm ri teachd.”

SUIDHEACHADH

Seasaidh an suidheachadh seo son ceithir bliadhna eadar 1 an Giblean 2021 gu 31 am Màirt 2025.

Tha an suidheachadh seo air a riaghladh leis a’ Choimiseanair airson Bhun-thomhasan Beusail.

PÀIGHEADH

Tha an suidheachadh seo pàirt ùine agus gheibh e pàigheadh luach £194 gach latha son ùine obraich de thrì làithean gach mìos.

SUIDHEACHAIDHEAN MINISTREIL EILE

Chan eil suidheachaidhean poblach sam bith eile aig Dòmhnall MacAoidh.

GNÌOMHAN POILEATAIGEACH

Tha suidheachaidhean uile air an lìonadh a thaobh airidheachd agus chan eil gnìomhan poileataigeach a’ gabhail buaidh sam bith air a’ phròiseas thaghaidh. Ach, a-rèir mholaidhean tùsail Nolan, feumaidh gnìomhan poileataigeach daoine anns a’ chòig bliadhna mus deach an cuir ann an suidheachadh (nam biodh gnìomhan sam bith ann) a dhèanamh poblach.

Cha robh gnìomhan poileataigeach aig Dòmhnall MacAoidh anns a’ chòig bliadhna mu dheireadh.

CÙL-FHIOSRACHADH

’S e Bòrd na Gàidhlig Buidheann Neo-Roinneil Phoblach reachdail stèidhichte fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus ’s ann aige a tha an dleasdanas son na Gàidhlig a dhìon ann an Alba anns an àm ri teachd, cleachdadh agus tuigse na Gàidhlig a bhrosnachadh agus leasachadh is taic a thòirt do dh’fhoghlam agus cultar na Gàidhig.

Tùs: https://www.gov.scot/publications/public-appointments-news-releases/

An t-Àrd Ollamh Coinneach MacFhionghain

Tha Bòrd na Gàidhlig duilich a chluinntinn gun do chaochail an t-Àrd Ollamh Coinneach MacFhionghain aig aois 88.

Bha Coinneach air a’ bhòrd-stiùiridh aig Bòrd na Gàidhlig (Alba) eadar 2003 agus 2006.  Nuair, anns a’ Ghearran 2006, a steidhicheadh Bòrd na Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, lean Coinneach na Bhall air Bòrd na Gàidhlig gu ruige 2014.

Bha e aithnichte gu sònraichte airson an rannsachaidh is foillseachaidh a rinn e fad còrr air dà fhichead bliadhna air sòiseo-chànanachas, gu sònraichte mun a’ Ghàidhlig, toraidhean nan cunntasan-sluaigh, mion-chànain eile agus planadh cànain.

Bidh Bòrd na Gàidhlig gu brath taingeil dha Coinneach airson an eòlais is an taice a thug e dhan bhuidhinn is dhan Ghàidhlig fad iomadh bhliadhna.  Tha sinn a’ cur co-fhaireachdainn dhan teaghlach aige.

Seisean Fiosrachaidh – Stiùiriche Foghlaim

Dimàirt 27 Giblean, 19.30-20.00, Microsoft Teams

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air proifeiseantaich le ùidh san dreuchd Stiùiriche Foghlaim gu seisean fiosrachaidh le Stiùiriche Foghlaim (làthaireach), Manaidsear Foghlaim agus Ceannard na buidhne.

‘S e cothrom mi-fhoirmeil a bhios seo gus barrachd fhaighinn a-mach mun obair is dleastanasan roinn an fhoghlaim.

Thèid an t-seisean a shruthadh beò air Teams le coimeas cheistean a chur don sgioba tro ‘chat box’.

Clàraibh tro Eventbrite gus pàirt a ghabhail: https://www.eventbrite.co.uk/e/seisean-fiosrachaidh-stiuiriche-foghlaim-registration-151184897097

Ma bhios ceistean agaibh mun t-seisean, cuiribh fios gu corporra@gaidhlig.scot.

 

Gheibhear Dealbh-obrach agus Foirm-iarrtais airson na h-obrach an seo.

Coinneamh a’ Bhùird-stiùiridh 18.03.2021 – Bòrd na Gàidhlig

18.03.2021

Dh’aontaich Bòrd na Gàidhlig an-diugh pròiseactan a thoirt air adhart a neartaicheas cleachdadh na Gàidhlig, le fòcas làidir air coimhearsnachdan eileanach is dùthchail.  Mar thoradh air na dùbhlain a dh’adhbhraich COVID-19 do sgoilearan ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FtG), chaidh £212k de mhaoineachadh a thoirt do Chomunn na Gàidhlig, Comann nam Pàrant agus Fèisean nan Gàidheal gus gnìomhan a bharrachd a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig do dhaoine òga.  Dh’aontaich am Bòrd-stiùiridh cuideachd maoineachadh a thoirt do sgeama pìleat luach £154,000 a thèid a thoirt air adhart an co-bhonn le Fearann Coimhearsnachd Alba.